Justificació d’absència per motius de salut 

Justificació d’absència per motius de salut

DESCARREGAR ELS ARXIUS ADJUNTS:

La Funció Pública ignora novament les propostes de la UGT en relació a l’actual instrucció 1/2019. En contra de la nostra proposta es manté el document de visita mèdica com l’únic document acreditatiu per la justificació les primeres 15 hores laborables d’absència per motius de salut en un mateix any natural.

L’administració anul·la l’anterior instrucció 2/2013 que regulava aquestes hores d’indisposició i ha publicat, amb data efectiva 30 de gener d’enguany, la següent interpretació:

  • Justificació d’absències per incapacitat temporal: Cal comunicat de baixa mèdica pertinent i seguiran la tramitació d’incapacitat temporal, amb un màxim de 3 dies a comptar de l’expedició. L’alta mèdica cal presentar-la el dia laborable següent (el dia de reincorporació al lloc de treball)
  • Justificació d’absències per motius de salut, retribuïdes i no recuperables, sense incapacitat temporal: Les primeres 15 hores d’absència per motius de salut en un any natural, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial, s’han de justificar, mitjançant un document acreditatiu d’atenció mèdica.

Document amb nom i cognoms del treballador, data d’atenció mèdica i dades identificatives del centre o consulta mèdica.

A proposta de la UGT, Funció Pública si ha inclòs que en cas d’absentisme per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques (s’ha d’acreditar amb un informe previ) es poden justificar amb un document de declaració responsablesense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. Aquesta no podrà ser superior a 3 dies consecutius, a partir del 4rt dia caldrà comunicat de baixa mèdica.

  • Justificació d’absència per assistir a consulta mèdica: Ha de concertar-se fora de l’horari de treball i sinó pot ser acreditar-ho mitjançant una declaració responsable del treballador. L’assistència a consulta mèdica es concedeix el temps indispensable per anar-hi i tornar al lloc de treball i caldrà justificant de consulta mèdica.
This entry was posted in ANUNCI. Bookmark the permalink.