Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Acords Mesa d’Universitats i meses negociadores laborals

Acords Mesa d’Universitats i meses negociadores laborals

Mesa d’Universitats  dia 6 de novembre 2018

 

Després de tres reunions prèvies preparatòries, ahir es varen signar:

  • El compromís de les universitats públiques de Catalunya per promoure mesures d’intensificació en Recerca per al seu Personal Docent i Investigador, després del permís de maternitat
  • El compromís de les universitats públiques de Catalunya per aconseguir la Jornada Laboral de 35h del Personal d’Administració i Serveis
  • Acord sobre els increments retributius del 2018:

En aplicació del que estableix l’article 1 del Decret Llei 5/2018 publicat el 18 d’octubre de 2018, l’increment general del personal de les universitats públiques catalanes en cadascun dels conceptes retributius, respecte els vigents per al 2017, serà el següent per l’any 2018:

1,50 % amb efectes 1 de gener de 2018

0,25 % addicional amb efectes 1 de juliol de 2018

D’acord amb el que estableix l’article 1.5 del Decret Llei 5/2018, s’acorda un increment retributiu addicional lineal del 0,2% en funció de la massa salarial de cada universitat, consolidable i amb efectes de l’1 de gener de 2018.

  • Acord prestació econòmica d’incapacitat temporal:

Les universitats complementaran les prestacions dels seus empleats mentre romanguin en situació d’incapacitat temporal, fins al 100% de les retribucions mensuals, establint per a tot el personal de règim general de la seguretat social les mateixes condicions que les recollides en els respectius convenis laborals (art. 48 PDI-L i art. 51 PAS-L), i amb les condicions específiques establertes per al personal del règim especial de classes passives de MUFACE. Aquest acord serà d’aplicació a partir del 19 d’octubre de 2018.

  • Acord sobre la Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització del Personal d’Administració i Serveis, període 2018-2019

Les universitats informaran i contrastaran amb el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal, la relació de les places estructurals a estabilitzar i els criteris per a la seva identificació i inclusió a l’oferta pública.

UGT  va  donar suport  en totes les reunions preparatòries a la proposta inicial de les universitats:  que l’increment del 0’2 % fos proporcional a cada salari i per tant afegit al 1,75%. Per majoria a les meses van decidir els acords següents:

 

Document original dels acords amb signatura dels representants.

 

Opinió sobre la Mesa d’Universitats del dia 6 de novembre

En relació a l’acord de l’aplicació de l’increment del 0.2%

UGT ha signat tots els acords malgrat que en l’acord sobre increments retributius no compartim el criteri utilitzat per aplicar la pujada addicional del 0,2% la resta sí que és compartida, hem perdut l’oportunitat de millorar el que es va aconseguir a la mesa de la funció publica de la Generalitat, que davant la proposta de la Generalitat d’utilitzar el 0,2% per a plans de pensions, el màxim que van aconseguir la part social, UGT i CCOO, va ser un pagament igual per a gaire bé tots els treballadors.

En l’àmbit universitari, des de les gerències de les universitats com també des de UGT vàrem defensar una aplicació percentual del 0,2 addicional per a tots els treballadors, que hauria millorat l’acord de la Mesa de Funció Pública. És el que ens sembla més just en aquest moment, ja que les retallades salarials s’han produït percentualment i entenem que les recuperacions salarials també han de ser percentuals.

D’altra banda la fórmula del 0,2% lineal, que és l’acord final de la Mesa, pensem que no s’ajusta al que diu *l’article 4 del conveni de PAS L en quant a la forma d’aplicar les pujades salarials, també trenca amb el que històricament s’ha fet en aquest tema.
La quantitat  que percebran els treballadors,  no serà homogènia, ja que cada universitat té un import diferent en funció de les seves masses salarials. S’abonarà amb un nou concepte a nòmina i al no integrar-se en les taules salarials no sabem que passarà amb aquest import en un futur.

Finalment l’aplicació de la fórmula del 0,2% lineal, no ajuda a millorar la situació dels treballadors que menys cobren.

D’avant la impossibilitat que aquest 0,2% fos aplicat de manera percentual vam fer una proposta de distribució diferent que afavorís realment als treballadors amb salaris més baixos i ni les gerències ni el sindicat CCOO la van acceptar. Tampoc van permetre que es votés a la Mesa d’Universitats, les piruetes per no haver de pronunciar-se van estar dignes del circ del sol.

El mateix dia 6 de novembre, com a  tràmit necessari,  es van traslladar els acords presos en la Mesa d’Universitats a les meses del Conveni tant de PAS-Laboral i a la del  PDI-Laboral per a la seva ratificació.

*Article 4 del conveni de PAS L

article 4.1

Top