Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > LA UGT DEMANA QUE ELS ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS ES PERLLONGUIN EN EL TEMPS UN COP ANALITZADA L’EXPERIÈNCIA PILOT

LA UGT DEMANA QUE ELS ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS ES PERLLONGUIN EN EL TEMPS UN COP ANALITZADA L’EXPERIÈNCIA PILOT

La UGT de Catalunya valora positivament les iniciatives que fomentin la integració laboral i social de les persones, ja que la nostra aposta com a organització és que el sistema formatiu ha de procurar que les persones estiguin ocupades al llarg de tota la seva vida.

Ens agradaria que això es negociés amb els agents socials i els sectors implicats per arribar a acords consensuats i fer-ne el seguiment adequat tant en els centres educatius com en els formatius.

La Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, contempla en la seva disposició addicional DESENA relativa als CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL:

“El Govern, en el marc de la necessitat de garantir una formació professional adequada a les persones amb discapacitat lleu o moderada, ha de vetllar pel bon funcionament dels centres d’educació especial i els ha de dotar amb els recursos i suports necessaris. En cap cas no es pot interpretar que els centres d’educació especial formen part de la xarxa de centres de noves oportunitats.”

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) disposa que l’atenció educativa de tot l’alumnat es regeix pel principi d’escola inclusiva i s’estableix que, en l’àmbit de la formació professional inicial, s’han de facilitar itineraris adaptats als diferents ritmes i possibilitats d’aprenentatge, amb una organització flexible de l’oferta i dels horaris que permeti les adaptacions i les mesures necessàries per fer efectiu el principi d’inclusió.

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Aquests estudis comencen com a pla pilot, amb una durada de 4 anys, des del curs escolar 2016-2017 al 2019-2020.

Els itineraris que es cursen pretenen inserir laboralment aquest alumnat. Hem de recordar que aquests estudis són finalistes, ja que capaciten els alumnes professionalment i alhora els incorpora a la vida adulta desenvolupant gradualment la transició del centre educatiu al món laboral educant-los competencialment per a tenir autonomia.

Actualment es concreten en dos perfils, el d’Auxiliar en cura d’animals i espais verds, i el d’Auxiliar en vendes i atenció al públic, els quals es poden adaptar perfectament a les característiques de les persones amb alguna discapacitat. Atesa la importància de l’orientació educativa, l’actuació individualitzada facilita els itineraris on cada persona pot adaptar millor les seves competències transversals a les professionals.

Una de les nostres peticions per a millorar la inserció laboral de l’alumnat de l’IFE i alhora optimitzar recursos humans i tècnics existents avui dia, seria la d’obrir el ventall de possibilitats d’oferta de titulacions d’auxiliars. Això seria possible si s’aprofita la transversalitat curricular per tal d’obtenir nous certificats de professionalitat que augmentin la polivalència de les persones que els cursin. D’aquesta manera obtindríem una inserció laboral i social més elevada.

Al nostre entendre, l’oferta complementària s’hauria de realitzar tenint en compte les característiques del territori i de l’entorn així com les instal·lacions que tingui el centre o el municipi així com el teixit empresarial i associatiu del/s municipi/s i les xarxes existents.

I després dels IFE què?

La resposta a aquesta pregunta seria que la finalitat dels IFE és que els alumnes s’incorporin al món laboral en les empreses del territori. Val a dir que l’alumnat ja ha estat prèviament format en centres de treball en les hores estipulades, acompanyat degudament.

Des de la UGT vetllarem perquè la seva transició de l’escola al treball sigui l’adequada, que es disposin dels mitjans econòmics, materials i humans necessaris.
En una mesa sectorial d’ensenyament vam sol·licitar des de la UGT que els IFE passessin a dependre de la Direcció General de Formació Professional, petició que va ser atesa per part de l’administració.

Confiem que la prova pilot serà analitzada amb paràmetres no només academicistes i que es valorarà la projecció personal de l’alumnat.

Mostra significativa d’Unitats de competència I (afins i complementàries) de referència per a ampliar més els itineraris:

• Auxiliar de munyida
UC-2-0713-11-1 Realitzar operacions auxiliars de maneig de la producció en explotacions ramaderes. Nivell de competència 1.

• Dependent de floristeria
UC-2-1112-11-1 Realitzar operacions auxiliars de manteniment de les instal·lacions, maquinària, equips i eines de floristeria. Nivell de competència 1.

UC-2-1113-11-1 Rebre i condicionar matèries primeres i materials de floristeria. Nivell de competència 1.

UC-2-1114-11-1 Realitzar treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes. Nivell de competència 1.

UC-2-1115-11-1 Atendre i prestar serveis al públic en floristeria i centre de jardineria. Nivell de competència 1.

 

• Pastor/a
UC-2-0714-11-1 Realitzar el pasturatge del bestiar. Nivell de competència 1.

 Peó agrícola i jardineria
UC-2-1294-11-1 Realitzar activitats auxiliars en tractaments silvícoles. Nivell de competència 1.

UC-2-1295-11-1 Realitzar activitats auxiliars en el control d’agents causants de plagues i malalties a les plantes forestals. Nivell de competència 1.

• Peó agropecuari
UC-2-0517-11-1 Realitzar operacions auxiliars per a la preparació del terreny, sembra i plantació de cultius agrícoles. Nivell de competència 1.

UC-2-0518-11-1 Realitzar operacions auxiliars per al reg, adobament i aplicació de tractaments en cultius agrícoles. Nivell de competència 1.

UC-2-0519-11-1 Realitzar operacions auxiliars en les atencions culturals i de collita de cultius, i en el manteniment de les instal·lacions en explotacions agrícoles. Nivell de competència 1.

UC-2-0712-11-1 Realitzar operacions auxiliars de reproducció en ramaderia. Nivell de competència 1
UC-2-0713-11-1 Realitzar operacions auxiliars de maneig de la producció en explotacions ramaderes. Nivell de competència 1
UC-2-0715-11-1 Realitzar operacions auxiliars de manteniment d’instal·lacions i maneig de la maquinària i equips en explotacions ramaderes. Nivell de competència 1.

 Peó de camps esportius
UC-2-0522-11-1 Realitzar operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes. Nivell de competència 1.

• Peó de centres de jardineria
UC-2-0520-11-1 Realitzar operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria. Nivell de competència 1.

UC-2-0521-11-1 Realitzar operacions auxiliars per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes. Nivell de competència 1.

 

• Peó de jardineria
UC-2-0522-11-1 Realitzar operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes. Nivell de competència 1.

 

• Peó de viver
UC-2-0520-11-1 Realitzar operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria. Nivell de competència 1.

UC-2-0517-11-1 Realitzar operacions auxiliars per a la preparació del terreny, sembra i plantació de cultius agrícoles. Nivell de competència 1.

UC-2-0518-11-1 Realitzar operacions auxiliars per al reg, adobament i aplicació de tractaments en cultius agrícoles. Nivell de competència 1.

 

 Peó en cultius de flor tallada 
UC-2-0519-11-1 Realitzar operacions auxiliars en les atencions culturals i de collita de cultius, i en el manteniment de les instal·lacions en explotacions agrícoles. Nivell de competència 1.

 

• Peó en cultius herbacis
UC-2-0518-11-1 Realitzar operacions auxiliars per al reg, adobament i aplicació de tractaments en cultius agrícoles. Nivell de competència 1.

 

• Peó en explotacions ramaderes
UC-2-0713-11-1 Realitzar operacions auxiliars de maneig de la producció en explotacions ramaderes. Nivell de competència 1.

UC-2-0715-11-1 Realitzar operacions auxiliars de manteniment d’instal·lacions i maneig de la maquinària i equips en explotacions ramaderes. Nivell de competència 1.

UC-2-0517-11-1 Realitzar operacions auxiliars per a la preparació del terreny, sembra i plantació de cultius agrícoles. Nivell de competència 1.

 

• Peó en fructicultura
UC-2-0518-11-1 Realitzar operacions auxiliars per al reg, adobament i aplicació de tractaments en cultius agrícoles. Nivell de competència 1.

 

Top