Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > El pla “me cuida” en quatre preguntes. Ampliat ara fins al 31 de gener.

El pla “me cuida” en quatre preguntes. Ampliat ara fins al 31 de gener.

Què és el Pla “MeCuida”?

El Pla “Me Cuida” és un pla de conciliació establert arran de la situació d’emergència sanitària derivada del Covid 19 que ofereix possibilitats D’ADAPTACIÓ o REDUCCIÓ de la jornada de treball.

Qui pot acollir-se al Pla “Me Cuida”?

Poden acollir-se les persones que treballen per compte d’altri i necessiten atendre el seu cònjuge, parella de fet o familiars fins a segon grau de consanguinitat sempre que per raons d’edat, malaltia o discapacitat aquests necessitin de cura personal i directa com a conseqüència directa del Covid 19.

També en el cas que es tingui la guarda legal de menors de 12 anys.

NO és un permís remunerat, permet la reducció de la jornada fins al 100% amb la reducció salarial corresponent o modificacions en la jornada de treball.

Com se sol·licita el pla “Me Cuida”?

Se sol·licita mitjançant comunicació a l’empresa 24 hores abans del seu inici. La concreció de l’adaptació de la jornada correspon a la persona treballadora, es demana que es faci de manera “raonable i proporcionada” tenint en compte les necessitats concretes de cura que hagi de dispensar i les necessitats d’organització de l’empresa.

És compatible amb qualsevol altra modificació o adaptació de jornada que tingui concedida anteriorment la persona treballadora.

 

I si no ens posem d’acord amb l’empresa?

1.Cal acudir al procediment especial en la Jurisdicció social per a l’exercici dels drets de conciliació.

2. Hauran de portar les seves propostes als actes de conciliació o al judici, -podrà acompanyar-se de l’informe dels òrgans paritaris o de seguiment dels plans d’igualtat de l’empresa.

3. No és obligatòria la celebració de l’acte de conciliació prèvia.

4. La demanda s’ha de realitzar en el termini de 20 dies hàbils a partir que l’empresa comuniqui la seva negativa o disconformitat amb la proposta de la persona treballadora.

5. El Judici és urgent i preferent. S’assenyala dins de els 5 dies des de l’admissió de la demanda.

6. La Sentència es dicta en 3 dies. I no cap recurs, a no ser que se sol·liciti el rescabalament pels perjudicis.

7. El pronunciament serà executiu des que es dicti la sentència.

 

 

 

 

Top