Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Millores del dret a la conciliació

Millores del dret a la conciliació

Nou permís parental per tenir cura de fill, filla o menor acollit/da per temps superior a l’any, que es podrà gaudir fins que el/la menor compleixi els 8 anys. Aquest permís NO REMUNERAT, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i es podrà gaudir de forma flexible.

5 dies retribuïts (davant els 2 que hi havia fins ara) per accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari de familiars, parelles de fet o convivents.

4 dies retribuïts l’any pel nou dret per poder absentar-se del treball per causes de força major, que es podran distribuir per hores, quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata.

S’amplia el dret a la reducció de jornada per tenir cura de fills, filles o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65% i s’hagi acreditat abans de complir els 23 anys.

Els permisos retribuïts, les modificacions de jornada i reduccions de jornada, en general, s’amplien a les parelles de fet, així com els familiars consanguinis de les parelles de fet i, a més, es té en compte la possibilitat que persones convivents, sense ser família directa, puguin gaudir-ne o ser-ne la causa.

Top