Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > LA UGT EXIGEIX LA IMMEDIATA EQUIPARACIÓ SALARIAL DE TOT EL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP, SENSE EXCEPCIONS!

LA UGT EXIGEIX LA IMMEDIATA EQUIPARACIÓ SALARIAL DE TOT EL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP, SENSE EXCEPCIONS!

El dia dotze de setembre han començat oficialment les classes dels cicles formatius d’FP. Segons les dades facilitades pel Departament d’Educació, hem batut rècords de matriculació en Cicles Formatius de Grau Mitjà en contrast amb la pèrdua d’alumnat de batxillerat. Podríem dir que es tracta d’una tendència vers a la normalitat de tria d’estudis europea, on l’elecció preferida en acabar l’educació obligatòria és l’estudi de caràcter professionalitzador (VET, “vocational education training”). Era una anomalia del nostre país que la nostra població tingués una formació o universitària o només obligatòria. Potser perquè fa unes dècades la Formació Professional no tenia el prestigi que es mereixia.

Dit això, l’FP mereix tenir els i les millors professionals. El sistema FPCAT ha de ser capaç de captar i retenir el talent formador per a atendre la creixent demanda d’aquests estudis i per fer de Catalunya un país altament competitiu. El nostre professorat està molt mal pagat segons es desprén dels darrers informes publicats com el de Panorama de la Educación 2023 Indicadores de la OCDE1 on s’afirma que “el salari del professorat a Espanya no ha recuperat els valors anteriors a la crisi econòmica de 2008 i es troba encara per sota del salari mitjà de 2010, mentre que les mitjanes de l’OCDE i de la UE25 presenten valors superiors.”

Segons un informe d’UGT sobre retribucions docents de l’any 2023, Catalunya era una de les comunitats autònomes que menys pagava al seu professorat tècnic d’FP. La situació s’agreuja si a més existeix el greuge comparatiu entre allò que cobra el professorat tècnic d’FP i el professorat de secundària. Val a dir que tant els uns com els altres desenvolupen la mateixa feina i treballen les mateixes hores lectives en els centres de Formació Professional, per aquesta raó el 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que instava el Govern a pagar un complement retributiu compensatori com fan d’altres CCAA que si aposten realment per l’FP com la basca, model exemplar i autèntic mirall.

El dia 27 de març, el Govern de Catalunya, les patronals, CCOO i la UGT de Catalunya vam signar un ACORD PER A LA PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL, 3 el qual en el seu preàmbul es reconeix que:

El factor humà és clau i serà determinant reforçar totes les estructures, les dels centres de formació professional, els punts d’informació i orientació o les estructures de coordinació i lideratge. Per tant, cal preveure una estructura adequada de gestió efectiva per assolir més cotes d’eficiència i eficàcia en el conjunt del Sistema. En aquest sentit, caldrà emprendre la negociació per a la incorporació de nous perfils i noves funcions de la formació professional i per a l’actualització de l’Acord de la Formació Professional de l’any 1999, per posar al dia les condicions laborals de les persones professionals, que són les que aporten i generen valor al Sistema FPCAT. La Comissió Rectora del Sistema insta el marc de negociació col·lectiva corresponent a abordar aquest procés d’actualització. Una actualització ja en marxa aquest 2023, aprovada pel Parlament de Catalunya en els pressupostos, amb una partida de 33 M€ per a l’equiparació a nivell retributiu del professorat PTFP amb el professorat de secundària.”

El conseller Josep González-Cambray en el conflicte laboral i polític que va tenir amb el professorat el curs passat, encara vigent avui dia, va arribar a fer una proposta vinculant al comitè de vaga4 per frenar les convocatòries de vaga del mes de gener on es referia concretament a les reivindicacions específiques el col·lectiu del professorat tècnic d’FP, on es reconeixia sense distincions l’equiparació salarial amb el Professorat de Secundària:

2.2. Proposta d’equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics d’FP i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Establir un complement retributiu per al professorat del cos de professors tècnics d’FP que no es puguin integrar al cos de professors d’ensenyament secundari per motiu de la seva titulació amb efectes de l’1 de gener de 2023.

Establir un complement retributiu per al professorat del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny equiparable a les retribucions que perceben els docents del cos de professors d’arts plàstiques i disseny amb efectes de l’1 de gener de 2023.”

Incomprensiblement, aquest avenç, satisfactori per al col·lectiu de professorat tècnic d’FP, va decaure en la següent proposta de 26 de maig5 davant de les convocatòries de vaga d’aquest mes i de juny on l’equiparació salarial d’FP deixa de ser un complement permanent i passa a ser un complement només durant tres anys:

9.2 Proposta d’equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics d’FP

Establir un complement personal transitori absorbible de 172,88 € mensuals bruts per a l’equi­paració retributiva amb una vigència fins el 2026 (termini legal perquè pugui produir-se la in­tegració d’aquest personal en el cos de professors de secundària) al professorat del cos de professors tècnics d’FP que no es puguin integrar al cos de professors d’ensenyament secun­dari per motiu de la seva titulació amb efectes de l’1 de gener de 2023.”

Aquest va ser un dels motius de mobilització i de conflicte que al capdavall li va costar el càrrec a González-Cambray.

A través de diversos comunicats en premsa6 hem reclamat activament des de la UGT que es fes efectiu l’Acord de pressupostos on es disposava de 33 milions per a l’equiparació salarials.

La nostra organització sindical, sindicat de classe, aposta decididament per la formació de les persones treballadores, lluita, negocia i consensua allà on exerceix la seva legítima representació: Comissió Rectora del Sistema, Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, Consell Català de l’FP, consells de l’FP locals, Mesa sectorial d’Educació, etc.

La nova consellera d’educació, Anna Simó, ens va demanar temps i diàleg per tal de poder conèixer realment la situació. En totes les reunions li hem exposat les nostres reivindicacions i preocupacions pel professorat de Formació Professional.

La negociació col·lectiva és el camí per desencallar el conflicte. Demanem al Departament que es compleixen els acords signats, que la partida pressupostària per a l’equiparació salarial de tot el professorat tècnic s’executi i que es consolidi en el futur.

L’FP és una aposta de present i de futur. Els seus professionals es mereixen un sou digne, sense distincions, especialment quan tothom fa la mateixa feina, és legítim que percebi el mateix salari.

No volem distincions al respecte. La UGT reclama que immediatament es pagui i consolidi l’equiparació salarial de tot el professorat d’FP sense condicions. Recordem que el sou prové de les transferències del Ministeri en el capítol I (personal), que simplement demanem un complement autonòmic 172,88 € mensuals bruts, per a aquells que no poden passar a PS, aplicant la filosofia d’igual feina, igual retribució.

EL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP, VOLEM L’EQUIPARACIÓ SALARIAL IMMEDIATA AMB EL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA!

Top