Estàs aqui
Inici > NO REGLADA > Vacants/Vacancies

Vacants/Vacancies

Article 13 del conveni i 12 – 15 – 39 – 40 de l’ET (Estatut de Treballadors)

VACANT: Situació produïda per l’empresa per baixa d’una persona treballadora amb contracte indefinit. Cobriran vacants entre el personal d’administració (grup 3) persones treballadores del mateix grup i de la categoria immediatament inferior.

Excepció: cap d’administració i responsable de secció.

Auxiliars administratius i telefonistes amb 3 anys de servei a la categoria seran ascendits a oficials administratius. Si no hi ha vacant, seguiran com a auxiliars però amb retribució d’oficial.

Les vacants entre el personal de serveis generals (grup 4) es cobriran amb persones treballadores de la categoria immediatament inferior, sempre i quan tinguin l’aptitud adequada pel lloc de treball a cobrir.

Excepció : Cap de serveis.

En el cas de nova contractació o producció de vacant, i sempre que el personal fixe de plantilla no pugui accedir a aquestes places, tindrà preferència el personal amb contracte a temps parcial.

 

Article 13th Collective Agreement and 12 – 15 – 39 – 40 of Workers’ Statute

VACANCY: Position available in the company due to the resignation of a worker with an indefinite contract. Vacancies among the administrative staff (group 3) will be occupied by workers from the same group and from the category immediately below.

Exception: head of administration and head of section.

Administrative assistants and telephone operators with 3 years of service in the category will be promoted to administrative officers. If there is no vacancy, they will continue as assistants but with officer remuneration.

Vacancies among general services staff (group 4) will be occupied by workers from the category immediately below, as long as they have the appropriate aptitude for the job to be filled.

Exception: Head of service.

In the case of a new available position, and whenever permanent staff cannot access these positions, preference will be given to staff with a part-time contract.

Top