Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Informe PISA: El personal docent de concertada també hi vol dir la seva

Informe PISA: El personal docent de concertada també hi vol dir la seva

Amb motiu de l’anunci dels resultats de l’informe PISA el desembre 2023, UGT-Educació hem fet una consulta ràpida al personal docent de la CONCERTADA. L’objectiu era tenir una visió de primera mà i  des del punt de vista del professorat, de quins poden ser els motius de l’empitjorament d’aquests resultats, quins són els problemes reals de l’educació a Catalunya i quines són les possibles solucions.

Esperem que tant els problemes plantejats, com les possibles solucions i les múltiples aportacions lliures siguin d’ajut per al grup impulsor de 18 experts que acaba de designar el Departament d’Educació per lluitar contra el fracàs PISA.

L’enquesta anava orientada en dos blocs: el primer estava enfocat en la possible detecció dels principals problemes i el segon demanava l’opinió de cara a trobar solucions.

A cada persona enquestada li demanàvem tres respostes a la consulta de detecció dels principals problemes i tres respostes a les possibles solucions. A més donàvem l’opció de donar una resposta lliure a cadascuna de les qüestions plantejades

Aquest és el resultat de les més de 200 respostes que hem rebut:

A- Quin són per tu els problemes principals de l’Educació a Catalunya i que han provocat uns resultats PISA tan negatius.

1-L’entorn de l’alumne/a que fa que el problemes que tenen a casa siguin molt més importants que mantenir l’atenció a l’aula.                    12,1% de les persones enquestades

2-La manca de conciliació adequada entre vida laboral i familiar dels progenitors o tutors legals de l’alumne/a. La manca d’atenció a casa fa que el nen o la nena derivi en un excés d’oci.           25,3% de les persones enquestades

3-L’excés de burocràcia i digitalització que ha de gestionar el/la docent que fa que moltes vegades arribin cansats per donar classe.       38,4% de les persones enquestades

4-La laxitud institucional per donar eines als/les docents per evitar que els/les alumnes promocionin de curs sense esforç, tinguin conductes poc respectuoses, que es neguin a portar a terme tasques assignades a l’aula o deures a casa.          71,1% de les persones enquestades***

5-Un sistema d’avaluació que deriva en una autoavaluació de l’alumnat, que la nova ponderació d’1 a 4 faci que sigui molt més fàcil arribar als mínims i poca tensió per arribar als màxims.              44,2% de les persones enquestades

6-La manca de recursos humans amb preparació i/o docents ben formats per atendre les necessitats de la inclusivitat.     40% de les persones enquestades

7-La manca d’hores lliures del professorat per poder preparar correctament les seves sessions a l’aula per poder atendre a la diversitat (dislexies, TDA, TH, TDAH, TA, immigració no coneixedora de l’idioma, etc.)        50% de les persones enquestades*

8-L’excés d’utilització del mòbil i textos en format digital a l’escola.          17,9% de les persones enquestades

9-Variacions constants de currículum i aspectes pedagògics sense consens real de la comunitat educativa.            69,5% de les persones enquestades**

 

Recull d’algunes respostes lliures destacades en relació als problemes:

  • Manca de límits dels alumnes, poca exigència, por de provocar la frustració de l’alumnat, acceptació del “NO”. Poca responsabilitat assumida pels alumnes, els pares justifiquen tot els problemes i no assumeixen la situació i, per tant, no es poden generar noves solucions.
  • Aules molt saturades, amb alumnat molt divers que necessita una atenció molt individualitzada y que és molt difícil realitzar per un únic professor a l’aula.
  • La desacreditació de la feina del professor, per exemple donant només 3 dies per la preparació del curs al setembre.
  • Pèrdua d’autoritat dels mestres i molta permissivitat als alumnes i pares
  • S’ha perdut la cultura de l’esforç, el treball, el sacrifici, el gust per la feina ben feta.

 

B- Possibles solucions concretes als problemes de l’Educació a Catalunya.

1-Campanya de sensibilització a les famílies. Cal donar-les eines per saber com educar els seus fills i les seves filles.   21,1% de les persones enquestades

2-Simplificar els informes de l’alumnat i valorar més l’atenció directa entre l’escola i les famílies.          17,4% de les persones enquestades

3-Valorar la possibilitat de crear un “carnet per punts” per anar fent seguiment de les conductes no respectuoses d’alguns alumnes que t’acaben desfent la classe. Això servirà per donar solucions clares i contundents per redreçar la situació.           18,4% de les persones enquestades

4-Tornar al sistema clàssic d’avaluació de 1 a 10. Sistema reconegut perfectament per les famílies i que incentiva a l’alumnat. 54,2% de les persones enquestades*

5-Fer valoracions més acurades d’alumnes i recursos del centre per a la seva inclusivitat correcta.         17,9% de les persones enquestades

6-Per poder atendre la diversitat cal reduir el nombre d’hores lectives als docents i reduir les ràtios de l’alumnat a l’aula.           74,2% de les persones enquestades***

7-Valorar l’esforç de l’alumne. Incentivar les millores individuals.  24,2% de les persones enquestades

8-No afegir més variacions curriculars fins arreglar els greus problemes estructurals de l’Educació a Catalunya.                        66,3% de les persones enquestades **

9-Tornar al llibre de text en paper i no abusar de recursos digitals que puguin explicar coneixements sense un treball previ de l’alumne/a.   36,3% de les persones enquestades

10-Retirar o regular l’ús del mòbil a les aules.          22,6% de les persones enquestades

Recull d’algunes respostes lliures destacades en relació als problemes:

  • Calen normes i sancions contundents, recolzades per les entitats governamentals, que regulin el comportament d’alumnes i famílies que dificulten el correcte funcionament del centre. Vetllar perquè les famílies tinguin els recursos i estratègies necessàries per educar als seus fills a casa.
  • El canvi hauria de ser més profund, a nivell social. Es promociona tot el que surt per la xarxa, la felicitat, l’entreteniment i la diversió, l’obtenció de les coses amb rapidesa i sense esforç. Tot això caldria revertir-ho.
  • Disminuir ràtios per poder arribar a tot l’alumnat. Cada vegada hi ha més alumnat amb necessitats educatives especials a aules massificades amb un sol docent.
  • Recuperar continguts que ara estan “proscrits”. S’ha abaixat el nivell d’exigència. Recuperar la importància que té la memòria en la formació dels nostres alumnes
  • Pensar també en l’alumnat que pot fer una bona escolarització, i no només en els que tenen dificultats; acaben anant tots a menys.

El percentatge de respostes no és prou significatiu per poder emetre conclusions, però ens sembla prou evident que en la majoria de respostes es repeteixen els mateixos arguments, que representen el sentiment real del personal docent als centres concertats de Catalunya. Desitgem que d’una vegada per totes promoguin des del Govern les mesures adients per revertir la greu situació de l’educació al nostre país.

Top