Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > CONCERTADA. UGT fem arribar al Parlament de Catalunya les nostres reivindicacions

CONCERTADA. UGT fem arribar al Parlament de Catalunya les nostres reivindicacions

SECTOR EDUCACIÓ UGT DE CATALUNYA.

En el preàmbul de la LEC es parla de què la societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves generacions. L’educació esdevé el factor principal en la generació de capital humà, contribueix al creixement del capital social i és un element de cohesió social i cultural.

L’educació és, doncs, la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat.

El Servei Públic d’Educació a Catalunya té doble xarxa, la pública i la concertada. Bo i això, hi ha desajustos que cal corregir.

L’EDUCACIÓ QUE FORMA PART DEL SERVEI PÚBLIC D’EDUCACIÓ (pública i concertada) NECESSITA:

 • Inversió del 6%
 • Disminució de ràtios. Les dificultats que implica l’atenció a la diversitat creixent a les aules fa imprescindible que continuem avançant en la disminució de les ràtios a tots els nivells de l’ensenyament (des de I3 fins a FP i Batxillerat) i més quan ara tenim a favor el factor del descens de la demografia.
 • Recuperació de les aules d’acollida. L’atenció a al diversitat, molt especialment a l’alumnat nouvingut, fa imprescindible la recuperació i l’increment de les aules d’acollida als centres educatius.

 

L’EDUCACIÓ A L’ESCOLA CONCERTADA DEL PAÍS NECESSITA PER GARANTIR LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ:

 • Reducció de la jornada lectiva. Actualment el personal docent dels centres concertats fa una jornada lectiva de 25 hores a infantil i de 24 a l’ESO i postobligatòria. La Disposició transitòria Segona de la Llei Catalana d’Educació estipula el compromís d’avançar cap a l’homologació de les condicions laborals. Cal avançar i invertir en aquest sentit i incrementar plantilles als centres concertats de tal manera que es pugui arribar a una reducció progressiva de la jornada lectiva.
 • Nou acord de plantilles.
 • Personal del PAS en pagament delegat.
 • Una racionalització de la burocràcia en els centres educatius d’arran del país. El professorat té cada cop més càrrega burocràtica i això es tradueix a menys temps de dedicació de qualitat cap al nostre alumnat.
 • Substitucions a la concertada pagades des del primer dia per Generalitat. Evitaríem sobrecàrregues de feina i racionalització dels temps de preparació de classes i activitats.
 • Retorn de del sexenni/estadi als 6 anys. Així com reconeixement del deute que s’ha produït des del 2012 quan es va produir la retallada.
 • Reducció de la jornada pels professionals a partir dels 55 anys. Els professionals pateixen el mateix sobreesforç independentment de la titularitat del centre.
 • Jubilació als 60 anys.

 


A MÉS PER A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL:

 • Acord de ràtios (l’actual és de l’any 1998) i l’alumnat té cada cop necessitats més complexes i diverses.
 • Infermera escolar.
 • Plantilles actualitzades.
 • La incidència específica del desenvolupament del Decret 150/2017 en els centres privats concertats d’educació especial por obligar a fer reduccions de plantilla. Necessitat d’un nou acord de reestructuració amb el Departament d’Educació.

 

L’FP D’AQUEST PAÍS NECESSITA PER GARANTIR LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ:

 • Acabar amb la manca de centres d’FP. La concertació de centres privats homologats i en funcionament és una solució.
 • Necessitat d’una persona orientadora per centre.
 • Augment de la plantilla de prospectors (FP dual).

 

ESCOLA INCLUSIVA.

 • TOTS els recursos necessaris per tal d’implementar l’escola inclusiva amb els suports adients i a totes les etapes, incloent 0-3 i postobligatòria.
 • Dotació pressupostària suficient, oberta i flexible, per donar resposta a les necessitats de suport a tot l’alumnat.
 • Invertir per tal de garantir l’accessibilitat a tots els centres educatius.
 • Incloure l’atenció específica de la salut a l’escola:
 • Professionals de la salut mental.
 • Infermera escolar.
 • Inversió en formació i informació a tots els professionals del sistema educatiu. És necessària una intervenció integral i amb tots els agents preparats per aquest abordatge i canvi de visió i paradigma.
Top