1.- Titularitat

Aquest portal d’internet és titularitat de la Unió General de Treballadors de Catalunya, en endavant, UGT de Catalunya, amb domicili social a rambla Santa Mònica, núm. 10, 08002 de Barcelona, i CIF G-08496622. Telèfon de contacte núm. 93 304 68 00, fax. 93 304 68 25 i adreça de correu electrònic ugt@ugtcatalunya.cat.

2.- Objectiu

Aquest document té per objecte regular l’ús del web que la UGT de Catalunya posa a disposició del públic a l’URL http://www.ugt.cat.
La utilització del web per un tercer us atribueix la condició d’usuari/ària, i suposa la vostra acceptació plena de totes i cada una de les condicions que estableix aquest avís legal.

3.- Ús correcte de la pàgina web

L’accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest avís legal, i no utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d’ells per a finalitats contràries a la llei o vulnerant el que disposa la legislació vigent, aquest avís legal, bons costums i ordre públic, o per a qualsevol altra finalitat que pugui lesionar drets de tercers.
L’usuari/ària no pot destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web, ni obstaculitzar l’accés d’altres usuaris/àries al servei d’accés o introduir-hi programes, aplicacions informàtiques, virus o qualsevol altre dispositiu anàleg que pugui causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la UGT de Catalunya o de tercers.
L’usuari/ària no pot  fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni qualsevol classe de material accessible a través d’aquesta web.

4.- Propietat intel·lectual i industrial

Aquest web i els seus continguts són propietat de la UGT de Catalunya o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.
En cas que algun contingut sigui titularitat d’un tercer, es farà figurar la font i el seu autor, sempre respectant els seus drets de titularitat. Així mateix, aquest portal conté documents de caràcter legal dels quals no garantim que en siguin reproduccions exactes i/o actualitzades.
La reproducció o còpia dels continguts d’aquest portal es troben subjectes a la llicència de Creative Commons següent: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca

5.- Accés a la web

L’accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:
La UGT de Catalunya no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o links a sistemes externs.
La UGT de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

6.- Responsabilitat

6.1 – En l’accés a la pàgina web

La UGT de Catalunya pot interrompre l’accés a la seva pàgina web a fi de fer-ne el manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.
La UGT de Catalunya no garanteix l’absència de virus, cucs, o qualsevol element que pugui causar danys al sistema informàtic de l’usuari/ària o de tercers.
Tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquest web per part de l’usuari/ària o tercers.

6.2 – En els enllaços o links

La web d’UGT de Catalunya conté enllaços o links que permeten a l’usuari/ària accedir a altres pàgines web.  La UGT de Catalunya s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant això, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquests lesionin béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, la UGT de Catalunya actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç corresponent.

6.3 – En el funcionament de la pàgina web

Així mateix, la UGT de Catalunya s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del funcionament d’aquest portal, pel dany o pèrdua que s’esdevingués per motiu de la connexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, així com dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes o qualsevol altra causa aliena fora del control de la UGT de Catalunya.

6.4 – En la utilització de la pàgina web

L’usuari/ària és l’únic responsable de les infraccions, danys i perjudicis, i en definitiva, de qualsevol reclamació o acció legal contra la UGT de Catalunya, quan siguin a causa de la utilització del web per l’usuari/ària. Si és el cas, l’usuari/ària assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a la UGT de Catalunya amb motiu de reclamacions o d’accions legals.

7.- Protecció de dades

La UGT de Catalunya s’adapta al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,  impulsat pel Parlament i el Consell europeus pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal. D’aquesta manera ens refermem en el nostre compromís de protegir les dades de caràcter personal pel que fa a la nostra estructura organitzativa, operativa i als processos interns.

 

8.- Legislació aplicable i competència judicial

La interpretació i execució d’aquest avís legal, així com les condicions d’accés a la pàgina web, està subjecta a la legislació espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre la UGT de Catalunya i l’usuari/ària, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.