CONCERTADA. UGT fem arribar al Parlament de Catalunya les nostres reivindicacions

SECTOR EDUCACIÓ UGT DE CATALUNYA. En el preàmbul de la LEC es parla de què la societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves generacions. L’educació esdevé el factor principal en la generació de capital humà, contribueix al creixement del capital social i és un element de cohesió social i cultural. L’educació és, doncs, la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és la palanca que

Millores del dret a la conciliació

Nou permís parental per tenir cura de fill, filla o menor acollit/da per temps superior a l’any, que es podrà gaudir fins que el/la menor compleixi els 8 anys. Aquest permís NO REMUNERAT, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i es podrà gaudir de forma flexible. 5 dies retribuïts (davant els 2 que hi havia fins ara) per accident o malalties greus, hospitalització o intervenció

COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ALS PROFESSIONALS D’ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL CONCERTADES

En relació al complement de tutoria i la reclamació del complement específic equivalent que cobren els mestres d’audició i llenguatge de les escoles públiques. L’ACORD GOV/122/2017, de 29 d’agost, sobre la creació d’un nou concepte retributiu per al professorat que imparteix ensenyaments concertats va establir el nou complement específic de tutoria que han començat a cobrar els tutors/es d’educació especial de les escoles EE concertades. Tanmateix l’Acord omet el personal logopeda,

jubilació parcial, acord verbal

Avui els tres sindicats presents a escoles concertades UGT, USO i CCOO, ens hem reunit amb el departament d’educació, concretament amb la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats. Com sabeu, amb la reforma de la jubilació duta a terme pel govern de Rajoy, els canvis introduïts feien gairebé impossible l'accés a les jubilacions parcials perquè tota la càrrega econòmica passava a les empreses amb unes condicions molt oneroses. Des de