Com a treballadors de l’escola Concertada, ens sabem part del Servei Públic Educatiu de Catalunya.

És per això que el nostre objectiu és obligar l’administració a aplicar les mateixes condicions laborals que afecten els treballadors de l’escola Pública  als treballadors de la Concertada. Actualment ens separen condicions tant econòmiques com laborals i la LEC recull a la seva Disposició Transitòria segona, que el juliol del 2017 totes aquestes condicions estaran equiparades. 

El Govern, per tant incompleix la Llei.

En aquesta pàgina podreu trobar informació que us ajudi en les vostres relacions laborals amb les escoles on treballeu. Tot seguit podeu consultar el:

XI conveni de l’Ensenyamet privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics. Escola Concertada.

Accedeix a la Documentació.