La paga compensatòria és el fruit del pacte entre els tres sindicats majoritaris a l’ensenyament concertat i les patronals per liquidar el premi de Fidelitat.

Aquest acord el podem resumir de la següent manera:

 • Tots els docents en servei a dia 31/12/2018, aquells que hagin extingit el contracte per jubilació, Incapacitat o defunció entre el 14/04/2012 i el 31/12/2018 tenen dret a dita paga.
 • L’import de dita paga a 31 de desembre de 2018  és una quantitat única, i s’entén referit a la jornada completa, de manera que el personal a temps parcial en rebrà la part proporcional corresponent a les hores de jornada que estigui realitzant. Si el treballador es troba en jubilació parcial o en reducció de jornada per cura de fill o familiar fins a segon grau, la jornada que es tindra en compte pel cálcul de la paga serà la immediatament anterior a passar a aquesta situació i la dedicació als nivells corresponents.
 • Si un treballador amb dret a la paga ha estat  prestant serveis a més d’un nivell educatiu durant l’any 2018 l’import de la paga compensatòria es calcularà de forma proporcional a la jornada i a la dedicació en cadascun dels nivells educatius.
 • El personal recol·locat se li calcularà l’antiguitat des del moment de l’entrada al centre.
 • La sol·licitud de la paga s’ha de fer en el termini d’un any des de la publicació al DOGC de l’acord.
 • Que el seu abonament es podrà fer:
  • En períodes que s’iniciaran a partir de l’1 de gener de 2019 de la manera següent:
   • Personal amb 5 quinquennis o més: dins d’un període màxim de 5 anys, a raó d’un mínim del 20% de l’import total cada any. La quantitat resultant a liquidar pot ser distribuïda dins de cada període anual de la manera que l’empresa consideri adient.
   • Personal amb 2, 3, i 4 quinquennis: dins d’un període màxim de 10 anys. La data d’inici de la liquidació de l’import i la seva periodificació i quantia seran les que l’empresa consideri més adient, amb les següents especificitats:
   • Si la quantitat comença a abonar-se a partir del cinquè any (2023), els imports s’hauran de liquidar a raó d’un mínim del 16% anual de la quantitat total, distribuïts dins de cada període anual com l’empresa consideri oportú.
   • A l’import que resti pendent de liquidar a l’inici del 9è any (2027) i a l’inici del 10è (2028) se li aplicarà un increment d’un 10% cada any, que s’afegirà a la quantitat a liquidar al treballador/ora en aquells períodes anuals.
   • En un sol acte.
   • A criteri de la titularitat del centre, i prèvia comunicació a la representació legal dels treballadors, la paga compensatòria podrà ser abonada en un sol acte i per la totalitat del seu import.

Aquest abonament es farà de conformitat als criteris següents:

 • El període total de liquidació serà d’un màxim de 10 anys, iniciant-se el seu còmput l’any 2019.
 • L’any 2019, el titular del centre elaborarà una relació nominal on figuri la previsió del personal que cada any percebrà l’esmentada paga. Aquesta relació comprendrà tot el període d’abonament i la totalitat de personal beneficiari, distribuït pels períodes anuals que la titularitat determini. D’aquesta relació es lliurarà còpia a la representació legal dels treballadors.
 • L’ordenació del personal beneficiari es realitzarà d’acord amb el criteri d’antiguitat, començant pel personal que disposi del nombre més gran de quinquennis.
 • Personal amb 5 quinquennis o més, com a mínim, el període d’abonament serà entre els anys 2019 i 2023, ambdós inclosos. Els imports liquidats cada any respectaran, en relació a tot el període de pagament (2019-2023), la mitjana del 20% anual de l’import total corresponent a aquest personal.
 • Personal amb 2, 3, i 4 quinquennis, com a màxim, el període d’abonament serà a partir de l’any 2024, tot aquest personal haurà de començar a percebre la paga compensatòria. Això no obstant, aquest personal pot percebre aquesta paga dins un període màxim de 10 anys, comptador a partir de l’any 2019. A partir de l’any 2024, inclòs, els imports liquidats cada any respectaran, en relació a tot el període de pagament (2024-2028), la mitjana del 20% anual de l’import total corresponent a aquest personal. Al personal que percebi la paga compensatòria els anys 2027 i 2028 se li aplicarà el recàrrec previst del 10%.
 • Dins de cada any, l’abonament de la paga compensatòria i la seva distribució es podrà fer en el moment que la titularitat del centre ho determini, en funció de les seves previsions i disponibilitats. Aquesta decisió es comunicarà a la representació legal dels treballadors.

A efectes de la cotització de les quantitats rebudes:

 • Seran cotitzables les prestacions que percebi el o la treballador/a en concepte de paga compensatòria, i el seu import s’ha de prorratejar en els corresponents mesos de l’any en què es cobri. Si l’abonament es fa en un sol cop, és probable que la base de cotització mensual un cop prorratejada la paga percebuda superi els 4070,10 € (base de cotització màxima). Si es dóna el cas, la part de l’import que superi aquesta quantitat estarà absent de cotització.
 • El Ministeri d’Hisenda ens va respondre en el sentit que nosaltres ja havíem fet saber. Si la paga compensatòria es fa en un únic període fiscal o en un pagament únic, el 30% del total queda exempt del pagament de l’IRPF.