La UGT de Catalunya tenim un paper clau en la lluita per la igualtat i en contra de qualsevol forma de discriminació, i és que podem aprofitar el paper multiplicador i difusor de les nostres delegades i delegats per a transmetre a les empreses i a la societat els principis de la igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat, ja sigui a través de la negociació col·lectiva o l’acció institucional.

Per què les persones amb discapacitat (PaD)?
A Catalunya aproximadament són 515.000 persones amb una discapacitat legalment reconeguda: representen el 6,85% del conjunt de la població catalana i el 5,5% de la població total en edat de treballar.

Però, les dades evidencien l’escassa participació de les persones amb discapacitat en el mercat de treball:

 • 39,5% de les persones amb discapacitat d’entre 16 i 64 anys són actives front el 81% de les persones sense discapacitat.
 • Contractació testimonial: només representen el 0,5% del total de la contractació realitzada a Catalunya

Les PaD tenen un greu problema d’inserció laboral, d’accessibilitat al lloc de treball i finalment d’adaptació a aquest lloc de treball:

 • d’inserció laboral des del moment de la selecció, com a conseqüència de la seva diversitat funcional i de les discriminacions que pateixen;
 • d’accessibilitat al lloc de treball perquè aquests no són accessibles i presenten barreres arquitectòniques;
 • d’adaptació quan no s’adapten a les necessitats de les persones amb discapacitat, el que posa serioses dificultat per al desenvolupament de les seves obligacions laborals.

Què podem fer com a organització sindical?

Com a organització sindical és essencial incorporar en el nostre discurs i acció la reivindicació de la igualtat en l’accés i drets en el treball per a les PaD i establir així una major pressió sobre les empreses per a la contractació i permanència de les PaD en el treball. Però és que a més, és també responsabilitat de totes les persones que formem part d’aquesta organització, incrementar el reconeixement social del sindicat i millorar la valoració dels nostres afiliats, amb un més que possible efecte d’augmentar l’afiliació del col·lectiu de les PaD.

En aquest sentit, com a representants de les persones treballadores, la UGT de Catalunya podem:

 1. Sensibilitzar a les empreses i persones treballadores sobre les dificultats d’inserció laboral de les PaD.
 2. Evitar discriminacions contra les PaD.
 3. Promoure la participació de les PaD en l’ocupació en igualtat de condicions.
 4. Negociar l’adaptació de les condicions de treball i la permanència de en el lloc de treball per a les persones treballadores que hagin sofert una discapacitat sobrevinguda.
 5. Facilitar el compliment de les obligacions legals de les empreses.
 6. Vigilar per la salut de les persones treballadores i identificar els riscos que augmenti les probabilitats de discapacitat sobrevinguda.