La UGT de Catalunya tenim un paper clau en la lluita per la igualtat i en contra de qualsevol forma de discriminació, i és que podem aprofitar el paper multiplicador i difusor de les nostres delegades i delegats per a transmetre a les empreses i a la societat els principis de la igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat, ja sigui a través de la negociació col·lectiva o l’acció institucional.

Per què les persones amb discapacitat (PaD)?
A Catalunya aproximadament són 515.000 persones amb una discapacitat legalment reconeguda: representen el 6,85% del conjunt de la població catalana i el 5,5% de la població total en edat de treballar.

Però, les dades evidencien l’escassa participació de les persones amb discapacitat en el mercat de treball:
•39,5% de les persones amb discapacitat d’entre 16 i 64 anys són actives front el 81% de les persones sense discapacitat.
•Contractació testimonial: només representen el 0,5% del total de la contractació realitzada a Catalunya.

Les PaD tenen un greu problema d’inserció laboral, d’accessibilitat al lloc de treball i finalment d’adaptació a aquest lloc de treball:

•d’inserció laboral des del moment de la selecció, com a conseqüència de la seva diversitat funcional i de les discriminacions que pateixen;

•d’accessibilitat al lloc de treball perquè aquests no són accessibles i presenten barreres arquitectòniques;

•d’adaptació quan no s’adapten a les necessitats de les persones amb discapacitat, el que posa serioses dificultat per al desenvolupament de les seves obligacions laborals.

Què podem fer com a organització sindical?

Com a organització sindical és essencial incorporar en el nostre discurs i acció la reivindicació de la igualtat en l’accés i drets en el treball per a les PaD i establir així una major pressió sobre les empreses per a la contractació i permanència de les PaD en el treball. Però és que a més, és també responsabilitat de totes les persones que formem part d’aquesta organització, incrementar el reconeixement social del sindicat i millorar la valoració dels nostres afiliats, amb un més que possible efecte d’augmentar l’afiliació del col·lectiu de les PaD.

En aquest sentit, com a representants de les persones treballadores, la UGT de Catalunya podem:

1. Sensibilitzar a les empreses i persones treballadores sobre les dificultats d’inserció laboral de les PaD;
2. Evitar discriminacions contra les PaD;
3. Promoure la participació de les PaD en l’ocupació en igualtat de condicions;
4. Negociar l’adaptació de les condicions de treball i la permanència de en el lloc de treball per a les persones treballadores que hagin sofert una discapacitat sobrevinguda;
5. Facilitar el compliment de les obligacions legals de les empreses;
6. Vigilar per la salut de les persones treballadores i identificar els riscos que augmenti les probabilitats de discapacitat sobrevinguda.