Acordat per al 2024 el nou sistema de productivitat (Bufanda) lligat al compliment d’objectius

En el marc del Grup de Treball de Productivitat, la UGT hem tancat un acord que representa un canvi de model de percepció del complement de productivitat, ja que a partir d’ara aquest estarà lligat a l’assoliment d’objectius determinats.

Tot i que inicialment estava previst que aquest nou model entrés en funcionament l’any 2023, les diferències existents entre la proposta presentada per Funció Pública i les contínues esmenes presentades per UGTprincipalment en matèria econòmica i en assegurar que els objectius a assolir siguin realment factibles, han provocat que el text no s’hagi pogut tancar fins avui mateix.

Cal dir que inicialment l’oferta econòmica que ens van presentar consistia a mantenir la mateixa quantitat que la del 2022 (eliminant la meitat corresponent al 2021), cosa que la UGT no vam acceptar. Finalment hem aconseguit duplicar-la, a més d’introduir un redactat que possibilitarà un augment extra per al 2025.

Per tant aquest nou sistema s’implementarà ja aquest any 2024.

A grans trets, les parts fonamentals de l’acord d’aquest nou complement de productivitat a implementar l’any 2024 són les següents:

 • Les quantitats aproximades màximes a percebre l’any 2024 serien el doble de les corresponents a l’any 2023 més un increment del 2,5%, del qual un 0,5% correspon a la part variable encara per aplicar a les retribucions de 2023 i un 2% corresponent a l’increment fixe per al 2024:
  Grups Professionals / Categories laborals  Quantia 2022   Quantia 2023 Quantia 2024 Nou complement amb objectius (aprox.)
A1 / A 584,3 € 601,83 € 1.235 €
A2 / B 505,3 € 520,46 € 1.065 €
C1 / C 379,4 € 390,78 € 800 €
C2 / D 315,7 € 325,17 € 665 €
E 289,0 € 297,67 € 610 €
 • El nou sistema preveu dues fases d’avaluació: Una primera d’avaluació de les competències professionals i personals i un segona d’assoliment d’objectius.
 • L’avaluació de les competències s’integra amb un sistema 360º que es durà a terme de la següent manera:
  • L’avaluació dels llocs base es farà en 3 parts. Una primera amb autoavaluació del propi treballador amb un pes del 16% de la puntuació màxima assolible que serà de 100, una segona feta per companys amb qui es col·labora habitualment (39%) i una tercera per part del superior jeràrquic (45%).
  • En cas dels comandaments l’avaluació es durà a terme en 4 parts. Una primera amb autoavaluació (16%), una segona feta per persones als seu càrrec (27%), una tercera feta per comandaments de la mateixa àrea (27%), i una quarta pel superior jeràrquic (30%).
  • L’elecció de les persones avaluadores s’efectuarà de manera aleatòria i automatitzada i les avaluacions seran anònimes i confidencials, llevat les que realitza el superior jeràrquic.
 • L’avaluació dels objectius es divideix en uns d’individuals i uns altres de col·lectius:
  • Pel que fa als objectius aquests hauran de ser fàcilment assolibles, hi haurà d’individuals i de col·lectius, i seran elaborats pel superior jeràrquic.
 • Per poder percebre el complement s’haurà de treure un mínim de 65 punts en cas dels comandaments i de 60 la resta de treballadors. Amb 90 punts o més es percebria l’import màxim.
 • Pel que fa a les absències que NO comporten penalització hem aconseguit afegir a les moltes que ja operaven al model de 2023 les baixes comunes inferiors a 90 dies, les proves invasives i les 15 hores amb declaració responsable.

Per l’aplicació d’aquest nou model es fa necessari realitzar una formació global sobre el sistema 360º i una altra formació per a comandaments sobre l’elaboració d’objectius. També es crea una comissió de seguiment de l’acord per adreçar discrepàncies d’interpretació d’aquest.

Altrament, es manté la vigència de l’art. 42 del VI Conveni únic de personal laboral on les parts vàrem acordar que el 50% de la quantia tindrà una distribució lineal.

La UGT considerem que aquest nou model ens situa dins del marc estatal i permetrà la percepció d’unes quantitats econòmiques més elevades, ja que malgrat la puntuació que s’obtingui sigui la més baixa per poder tenir dret a la percepció del complement, sempre es cobraran unes quantitats més elevades que les màximes previstes per a l’any 2023.

ETS ESSENCIAL!

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.