COMUNICAT DEL COMITÈ INTERCENTRES REFERENT AL PROCÉS D’OPOSICIÓ.

IMPORTANT!

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS OPOSICIÓ DE TEEI I TIS.

L’Acord de Govern 48/2017, de 18 d’abril del 2017 aprova l’oferta pública de 380 places de TEI, així mateix l’Acord de Govern 156/2018, de 20 desembre de 2018 (Oferta d’Ocupacióública Parcial per a l’Estabilització i Consolidació de l’Ocupació Temporal del personal al servei de l’Administració), crea 376 places de TEI i 73 de la categoria TIS.

Atès que aquestes categories professionals varen ser creades ja fa més de 15 anys sense que els treballadors i treballadores que les ocupen hagin tingut l’oportunitat de consolidar el seu lloc de treball durant aquest temps.

Atès que l’EBEP preveu una periodicitat dels processos d’oferta pública que s’han incomplert.

Atès que des del 2010 els pressupostos del Govern, pel que fa a la convocatòria d’ofertes públiques han estat molt restrictius prohibint fins i tot la seva convocatòria, han possibilitat unes expectatives de continuïtat en els llocs de treball dels professionals d’aquests col·lectius.

Atès que la perspectiva de participació en aquesta convocatòria d’oferta pública és molt elevada i el VI Conveni Únic preveu un sol òrgan de selecció per a tot procés, creiem convenient habilitar mecanismes que facilitin una gestió més àgil.

Per tot el que hem exposat i davant la situació actual, el Comitè hem treballat perquè tot aquest procés d’oposició reculli els principis com l’objectivitat, transparència i rapidesa en la correcció de les proves.

El Comitè Intercentres hem aconseguit assolir bona part dels objectius proposats que quedaran reflectits en la publicació de les bases de la Resolució d’aquesta convocatòria. Així com garantir els drets de les dones embarassades i mares en període d’alletament.

Pel que fa a la fase oposicions tindrà un valor del 35 punts

Una sola prova avaluable composta de dos exercicis sumatoris:

Bateria de preguntes tipus test que aglutinin conceptes del temari General i Específic, Preguntes concretes amb respostes breus sobre aspectes intrínsecs a les tasques que realitzen habitualment aquestes professionals en l’exercici de les seves funcions.

Pel que fa a la fase de concurs de mèrits i capacitats tindrà un valor de 65 punts.

Hem aconseguit posar en valor l’experiència en el desenvolupament de funcions idèntiques a les de la categoria professional del lloc de treball a proveir en el Departament.

Aquestes convocatòries són un pas per assolir el 8% de temporalitat fixat, ja que actualment estem al 99% de temporalitat en aquestes categories. Així i tot és molt insuficient per cobrir totes les necessitats dels centres, per això treballem perquè en la nova gestió pressupostària es tingui en compte un increment substancial de places d’aquestes categories.

CALENDARI TEI

Publicació de la Resolució de les bases del concurs abans del 19 d’abril. En funció dels terminis de la resolució es preveuen per a després de l’agost.

Així mateix el Departament publicarà materials de consulta per a la preparació de les proves i un model orientatiu de supòsit pràctic.

La incorporació als llocs de treball consolidats es preveu a setembre de 2021.

CALENDARI TIS

La previsió de la publicació de la Resolució de les bases del concurs serà durant l’any 2020.

Comitè Intercentres de Personal Laboral del Departament d’Educació

 

This entry was posted in NOTÍCIA, OPOSICIONS. Bookmark the permalink.