INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS DE MÈRITS I PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

Dilluns dia 5, surt el llistat de places que seran convocades a l’acte públic. Recordem que aquelles persones que han guanyat plaça, però que actualment ja estan en una plaça vacant, del cos o categoria professional que han guanyat el concurs, romandran en la plaça que ocupen de forma provisional fins la resolució del posterior concurs de trasllats.

Accés a la llista de persones

Entre el 7 i el 17 de desembre:

Hi haurà l’acte públic per escollir plaça provisional les persones que no poden romandre a la plaça que ocupaven fins ara, distribuïts per cossos i categories, on s’oferiran les places vacants que han deixat les persones que no han aconseguit superar el concurs de mèrits. L’assistència és obligatòria o es pot delegar la representació a l’acte.

20 de desembre:

Publicació al DOGC de la relació de persones i places.

Presa de Possessió:

La previsió de Funció Pública és sobre el dia 9 de gener es podria començar la presa de possessió, en alguns col·lectius preveu que es poden endarrerir, però una vegada publicat el nomenament al DOGC, es disposa d’un termini d’un mes per prendre possessió de la plaça.

No està previst en les bases que cap persona hagi de presentar cap certificat mèdic.

CONCURS-OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ I PROMOCIÓ INTERNA

En principi la data prevista de publicació de la convocatòria seria el 12 de desembre

La data prevista per fer les proves encara no està concretada, la primera proposta de Funció Pública va ser el mes de febrer, però UGT i la resta de sindicats presents a la MEPAGC estem intentant que aquesta data s’allargui al voltants del mes d’abril.

EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITAT:

La Llei 21/1987 sobre incompatibilitats al seu article 10 estableix amb claredat que l’has de comunicar a l’administració per quin dels llocs optes abans de la presa de possessió de la plaça (funcionaris) o abans de la signatura del contracte fix, i quedaràs automàticament en excedència per incompatibilitats en el moment de la presa de possessió (funcionaris) o signatura de contracte (laborals).

CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

L’administració considera que el nivell de coneixement de llengua catalana de cada grup o categoria és un REQUISIT per ocupar un lloc de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i és per això que les persones que no han aportat el certificat o les convalidacions corresponents, i que han estat cridades a fer la prova de català, i  no s’han presentat o l’han suspès, no compleixen amb un REQUISIT per treballar en la Generalitat.

Els sindicats hem aconseguit un acord mitjançant el qual les persones no presentades o suspeses en la prova de català en AQUEST CONCURS DE MÈRITS (prop de 200 persones) i que prestin serveis a la Generalitat tinguin una moratòria de 9 mesos per tal d’acreditar que disposen del REQUISIT. Durant aquest període l’Administració habilitarà els mitjans per possibilitar aquesta acreditació.

La UGT recomana a tot el personal que no pot acreditar els coneixements de nivell de català que es demana per a cada grup o categoria, que prioritzi l’adquisició d’aquests coneixements i la seva certificació, ja que no estem parlant d’un mèrit, sinó d’un REQUISIT.

CONCURS DE TRASLLATS

El concurs de trasllats està previst que es faci després del concurs d’oposició d’estabilització. Encara no s’ha negociat els paràmetres que es valoraran, en aquest sentit volem recordar que  quan al 2018 vam dir que l’ACTIC havia arribat per quedar-se i que puntuaria sempre, no ens vam equivocar, moltíssima gent que ens va fer cas, ha pogut comprovar que ha estat un element determinant per millorar la seva posició en les ofertes públiques, per poc que puntuï.

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.