LA UGT CELEBREM LA RECUPERACIÓ DE LES 25h D’ATENCIÓ DIRECTA A L’ALUMNAT DEL PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

Ha estat molt de temps de treball intens i constant en revertir la pèrdua de la franja horària lectiva dels educadors i educadores d’Educació Especial.  Passant de la imposició del departament de les  30 h. lectives des del 12 de setembre del 2012 a les 27,5 h. que vàrem aconseguir el 25 d’abril de 2001, i finalment a data 21 de juliol de 2021, hem aconseguit el retorn a les 25 h lectives.

Així mateix han estat molts i flagrants els arguments que la UGT hem exposat repetidament i enèrgicament davant el Departament durant aquests darrers anys, per tal de fer entendre la injustícia i el perjudici que estava suposant aquest increment d’atenció directa, tant als professionals com a l’atenció que mereixen els alumnes amb necessitats educatives especials.

A més, aquests fets els hem pogut constatar amb proves tan fefaents com l’avaluació de riscos del lloc de treball, que marcava clarament la sobrecàrrega física i emocional d’aquests professionals, situant-la en zona de risc important.

Finalment, i com a fruit de la mobilització que els delegats de les diferents organitzacions sindicals del Comitè Intercentres i el suport que vàreu fer els professionals aquella tarda, han donat els seus fruits.

A aquests efectes, el Departament d’Educació i el Comitè Intercentres, el dia 21 de juliol de 2021,

ACORDEN:

1. Prorrogar durant un any (curs 2021-2022) el termini establert a l’Acord d’1 de març de 2017 en relació amb el requisit del títol de Tècnic Superior en Integració Social a les persones que a 1 de setembre de 2017 prestaven serveis amb contacte de treball temporal de la categoria professional d’educador/a d’educació especial en centres públics o havien prestat serveis un període mínim de dos mesos durant el curs escolar 2016-2017 en l’esmentada categoria professional.

2. Modificar la distribució horària de la jornada de treball del personal de la categoria professional d’educador/a d’educació especial en centres públics, amb efectes 1 de setembre de 2021, d’acord amb el següent:
25 hores d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials, que s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.

6 hores per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre.

4 hores per a col·laborar en la preparació dels materials i l’adequació dels espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en la seva participació en les activitats del centre.

2,5 hores de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària dels professionals, que no han de substituir en cap cas el personal docent ni el servei de monitoratge, garantint les funcions previstes en el conveni. El pla de treball del personal educador d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

3. Constituir una comissió de seguiment d’aquest Acord, per a la valoració de la seva aplicació, que es reunirà trimestralment.

4. Donar difusió a les direccions dels centres educatius i a les persones afectades de la modificació de la distribució horària del personal educador d’educació especial en centres públics mitjançant l’actualització del document d’organització i gestió dels centres “Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa”.

L’objectiu principal d’aquesta comissió de seguiment de l’acord serà vigilar i modificar les possibles interpretacions errònies que es puguin fer de l’Acord. És per aquest fet que des de la UGT farem un seguiment continuo de l’aplicació correcta de les diferents franges horàries de la jornada laboral que es recull a l’acord.

PODEU CONSULTAR EL DOCUMENT DE L’ACORD EN AQUEST ENLLAÇ.

ARXIU:

RECUPERADES_LES_25h_D’ATENCIÓ_DIRECTA_A_L_ALUMNAT_DEL_PERSONAL_EEE.pdf

Si teniu dubtes, consultes o suggeriments podeu contactar amb nosaltres amb els següents mòbils:
Anoia, Alt Penedès, Santa Coloma de Gramenet, Garraf: Iolanda 690316249
L’Hospitalet de Llobregat: Àngela 661839410
Baix Llobregat: Ramón 669426851
Catalunya Central, Vallès Occidental: Maite 669427001
Badalona, Sant Adrià del Besos, Vallès Oriental-Maresme: Elena 669427054
Consorci: Diego 608028490
Tarragona i Terres d’Ebre: Dolors 626424848
Girona: Esther 682008329
Lleida: Rosa 608950468WEB: https://ugteducacio.cat/laborals/

correu: ugtlaboralseducacio@catalunya.ugt.org

WWW: www.laboralsensenyament.cat    

FACEBOOK  laboralsensenyament.ugt

TWITTER: @fetelaborals 

INSTAGRAM: ugtlaboralseducacio

DELEGATS I DELEGADES DE LA UGT SERVEIS PÚBLICS

PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ SEMPRE PENDENTS DE TU
This entry was posted in ACTUALITAT, Educació Especial. Bookmark the permalink.