Mesures i protocol de gestió de casos COVID als centres d’ Educació Especial

La UGT posem de manifest que aquest protocol no recull les mesures suficients ni concretes per tal de protegir de contagis als centres d’Educació Especial per vàries raons, i així li hem fet arribar a la Comissió Paritària de Salut del Departament d’Educació.

1-Les mesures plantejades es formulen en termes que mostren la consciència de la dificultat de la seva execució, fent servir termes com: “mentre sigui possible”, “pot ser”” “quan sigui possible” “Es procurarà” “ en la mesura del possible”…

2-Per intentar que el centre d’Educació Especial pugui mantenir-se obert el màxim de temps aquest curs escolar, s’ha de garantir més materials de protecció ( mascaretes FFP2) i la contractació de més personal de neteja , personal de suport educatiu EEE així com personal docent. S’ ha de garantir la neteja, desinfecció com també les necessitats educatives de l’ alumne, aspectes que en cap moment expressa el document.

3-Referent al període de quarantena supervisada des de la UGT considerem un total despropòsit donar cobertura a la petició d’un grup de famílies pot ser en detriment dels drets dels alumnes i famílies que no ho considerin correcte, posicionant als seus fills en una situació de risc innecessària, donat que les mesures plantejades no son prou garantistes.

Entenem que per dur a terme la gestió del grup en quarantena dins del centre educatiu, les mesures segueixen sent insuficients per la manca de recursos citats anteriorment , així mateix, malgrat som coneixedors de la necessitat d’atenció d’aquests alumnat, i donat que la quarantena establerta és de 10 dies, entenem que no compensa el risc al qual se’ls exposa al grup i a la resta dels alumnes del centres. Recordem que gran part d’aquests alumnat tenen patologies cròniques que suposen un alt risc davant del possible contagi de COVID.

4-També volem remarcar que els alumnes dels centres d’ Educació Especial reuneix una diversitat i tipologia derivats de diferents trastorns, síndromes, discapacitats , però cal alertar que hi ha casos d’alumnes derivats de malalties cròniques i, segons quins casos molt complexes davant la Covid-19, són alumnes especialment sensibles davant la possibilitat de contagi. caldria tenir especial cura d’aquests casos i posar èmfasi en el protocol i en mesures de protecció en cas que hagués de conviure amb un alumne amb una quarantena supervisada.

5-Ens preocupa molt i ens ocupa la situació dels treballadors i les treballadores que es poden trobar en aquesta situació de quarantena supervisada dels centres d’Educació Especial , tant per la seva protecció en quant al material de protecció, com per el sentit de voluntarietat que expressa el protocol.

En cas de negar-s’hi, com quedaria cobert aquest personal? en quina situació quedaria el treballador en quarantena? Aquest punt mostra moltes incerteses que caldria aclarir i concretar, donat que pot generar situacions incòmodes i de conflictes que generaran més complicacions a les que ja han d’assumir aquests professionals.

Per tots aquests motius, la UGT ens vàrem manifestar totalment en contra de les mesures de protecció plantejades a l’esmentat protocol, per considerar-les insuficients i de la quarantena supervisada per considerar-la un veritable despropòsit davant la situació actual de la Pandèmia.

Consulteu el Protocol de gestió de casos Covid.

 

La UGT, SEMPRE PENDENTS DE TU !

 

 

This entry was posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS, Educació Especial. Bookmark the permalink.