LA GRAN MENTIDA DE LA IAC-CATAC

http://ugtgeneralitat.cat/generalitatugt/archivos/3026

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a LA GRAN MENTIDA DE LA IAC-CATAC

LA UGT ACONSEGUIM QUE EL GOVERN RETORNI ALS EMPLEATS PÚBLICS EL 100% DE LA PAGA EXTRA DE 2014 A LA NÒMINA DE NOVEMBRE

A la reunió de la Mesa General d’Empleats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC) que es va celebrar ahir 18/10/2021, la UGT hem aconseguit que a la nòmina del mes vinent el Govern ens aboni el 91,67% que ens falta per cobrar de la darrera paga extra del 2014 que ens restava per recuperar a tot el personal laboral.

Aquest Acord, significa la recuperació efectiva de les 3 pagues extres que ens van robar (2012, 2013 i 2014), confirma el gran encert que va suposar la convocatòria l’any 2018 per part de la UGT, CCOO i USOC de la primera vaga general dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya, cosa que va obligar al Govern a negociar el retorn de les pagues extres espoliades, a més de d’altres conceptes, i que es va plasmar a l’Acord del Comitè de Vaga de 12 de desembre de 2018.
Recordem que la convocatòria d’aquesta vaga general, a la que incomprensiblement cap
sindicat més s’hi va voler afegir, es va fer per combatre el menyspreu d’un Govern als seus
treballadors públics que, malgrat tenir un mandat del Parlament instant-lo a retornar-nos les pagues que encara ens devien en dos anys, es va despenjar amb una proposta de calendari de retorn a 8 anys vista, o sigui que pretenien tornar-nos les nostres pagues entre el 2019 i el 2026.
Doncs bé, tot i que l’Acord del Comitè de Vaga de desembre de 2018 (obertament criticat pels sindicats que no es van afegir a la convocatòria de vaga) preveia la devolució de la paga extra de 2014 en dos trams, el 46,67% durant l’any 2021 i el 45% restant durant el 2022, la UGT hem aconseguit avui reduir aquests trams en un de sol i el Govern ens abonarà la totalitat de la paga extra de 2014 a la nòmina del mes que ve.
A banda de l’aplicació immediata d’aquestes mesures, la UGT hem demanat la convocatòria del Grup de Treball per seguir avançant en aquesta matèria i que en cap cas ens oblidem d’altres que ja vàrem situar a la mesa de negociació com les 35 hores de jornada setmanal, la recuperació de 3 dies d’assumptes propis, la recuperació del 100% de retribucions durant el primer any de reducció de jornada per cura de fill, entre moltes d’altres.
Hem d’afegir que la recuperació íntegra de la paga extra aquest mes de novembre suposa, però, que el 50% de la Productivitat (bufanda) previst per a aquest any, i del què encara n’estem negociant el model, es traslladarà a l’any vinent, moment en que recuperarem el 150% en 2022 i al 2023 100% d‘aquest complement.
La UGT considerem que l’acord d’ahir és una molt bona notícia per als més de 200.000 empleats públics de la Generalitat de Catalunya als que se’ns va espoliar part de les nostres retribucions i pensem que podem començar a tancar per fi un dels punts més conflictius que teníem obert des de 2012.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a LA UGT ACONSEGUIM QUE EL GOVERN RETORNI ALS EMPLEATS PÚBLICS EL 100% DE LA PAGA EXTRA DE 2014 A LA NÒMINA DE NOVEMBRE

COMITÈ INTERCENTRES DE PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: OFERTA PÚBLICA DE TEEI

Us informem que el passat dimarts dia 14 de setembre, recollint les vostres queixes, vàrem tenir la reunió que havíem sol·licitat amb la Subdirecció de Serveis per resoldre dubtes sobre el procés selectiu corresponent a la convocatòria L005/2020 de Tècnica d’Educació Infantil.

Valorem positivament la informació que ens varen donar referent als dubtes plantejats i que podeu consultar al web del Departament  A l’apartat “Preguntes més freqüents”. 

Malgrat tot hi ha temes que ens segueixen preocupant, com ara l’organització de la realització dels dos exercicis de la primera prova.

Com a comitè hem manifestat que no entenem perquè no s’ha previst un descans entre exercici i exercici. Considerem que aquesta decisió de l’Òrgan Tècnic  provoca una durada excessiva de la prova que fa que les aspirants hagin d’estar massa hores assegudes dintre d’una mateixa aula. Denunciem que aquesta situació d’enclaustrament pot crear una angoixa innecessària que pot influir negativament en els resultats.

Som coneixedors i valorem la necessitat de l’aplicació de les mesures COVID, però considerem que les facultats disposen d’uns espais exteriors suficients per permetre sortir de l’aula per fer un descans. Creiem que seria la manera d’aconseguir un clima més facilitador a l’hora de fer una prova d’aquestes característiques.

Des del Comitè Intercentres ja vam manifestar al Departament que 5 hores seguides dintre d’un aula, crea malestar i disminueix la capacitat de concentració.

Malauradament no han tingut en compte la nostra petició i es torna a reproduir la situació de les oposicions de  llars d’infants de fa uns anys.

Així mateix us informem que ens hem adreçat a la Directora General per fer-li arribar aquesta queixa que trobem del tot justificada.

 

 

 

Posted in ACTUALITAT, OPOSICIONS | Comentaris tancats a COMITÈ INTERCENTRES DE PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: OFERTA PÚBLICA DE TEEI

Nova distribució horària de les educadores d’educació especial

DENOMINACIÓ DE LA CATEGORIA

Educador d’educació especial en centres públics.

ADSCRIPCIÓ

Els educadors d’educació especial en centres públics s’adscriuran a centres d’educació especial i centres ordinaris amb aules d’integració, sens perjudici que puguin adscriure’s a centres ordinaris en funció de les necessitats dels alumnes.

TITULACIÓ

Es requereix títol de Tècnic/a superior en integració social o equivalent, o diplomat/ada en educació social o equivalent, o mestre/a en educació especial o equivalent.

FUNCIONS

  • Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com, aplicar programes de treball preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: Autonomia personal, l’adquisició d’hàbits d’higiene, habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres ordinaris / centres d’educació especial.
  • Participar en el projecte educatiu del centre.
  • Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i especialistes.
  • Proporcionar als mestres-tutors i als especialistes elements d’informació sobre l’actuació dels alumnes, per tal d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge.

*S’ha de garantir la participació dels educadors d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents del centre i, quan escaigui, amb els serveis externs (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.).

A les escoles de primària i als centres d’educació especial es prioritzen les reunions amb el tutor o tutora, i les reunions de cicle i de nivell. Als instituts, aquests professionals han de participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell corresponent dels alumnes que atenen, així com en les reunions específiques de centre en relació amb l’atenció a la diversitat, si escau (seminari d’orientació educativa, reunions de CAD, etc.).

*Els educadors d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tinguin relació amb les seves funcions.

*Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

JORNADA I HORARI

La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts setmanals, distribuïdes de la manera següent:

*25 h d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials; s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.

*6 h per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre.

*4 h per a col·laborar en la preparació de materials i l’adequació dels espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en la seva participació en les activitats del centre.

*2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

*L’atenció educativa inclou l’atenció als alumnes (individualment o en grup); la coordinació amb el tutor o tutora, l’equip docent i, quan calgui, altres serveis; així com, si és el cas, les reunions amb les famílies.

*Des de la direcció dels Centres es vetllarà perquè:

– La planificació de la seva tasca s’adeqüi a les seves funcions, jornada i horari de treball.

El pla de treball ha de formar part de la programació general anual dels centres.

– Tinguin coneixement i participin dels projectes i les activitats del centre.

– Disposin de temps per a la coordinació amb els docents o, si és el cas, amb serveis externs.

– La seva atenció se centri en els alumnes que els corresponen, d’acord amb el seu perfil professional; aquest personal en cap cas no ha de substituir el servei de monitoratge.

*Correspon al director o directora del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball determinar la distribució horària d’aquests professionals.

(*) Instruccions inici de curs

 

 

Posted in ACTUALITAT, Educació Especial | Comentaris tancats a Nova distribució horària de les educadores d’educació especial

LA UGT CELEBREM LA RECUPERACIÓ DE LES 25h D’ATENCIÓ DIRECTA A L’ALUMNAT DEL PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

Ha estat molt de temps de treball intens i constant en revertir la pèrdua de la franja horària lectiva dels educadors i educadores d’Educació Especial.  Passant de la imposició del departament de les  30 h. lectives des del 12 de setembre del 2012 a les 27,5 h. que vàrem aconseguir el 25 d’abril de 2001, i finalment a data 21 de juliol de 2021, hem aconseguit el retorn a les 25 h lectives.

Així mateix han estat molts i flagrants els arguments que la UGT hem exposat repetidament i enèrgicament davant el Departament durant aquests darrers anys, per tal de fer entendre la injustícia i el perjudici que estava suposant aquest increment d’atenció directa, tant als professionals com a l’atenció que mereixen els alumnes amb necessitats educatives especials.

A més, aquests fets els hem pogut constatar amb proves tan fefaents com l’avaluació de riscos del lloc de treball, que marcava clarament la sobrecàrrega física i emocional d’aquests professionals, situant-la en zona de risc important.

Finalment, i com a fruit de la mobilització que els delegats de les diferents organitzacions sindicals del Comitè Intercentres i el suport que vàreu fer els professionals aquella tarda, han donat els seus fruits.

A aquests efectes, el Departament d’Educació i el Comitè Intercentres, el dia 21 de juliol de 2021,

ACORDEN:

1. Prorrogar durant un any (curs 2021-2022) el termini establert a l’Acord d’1 de març de 2017 en relació amb el requisit del títol de Tècnic Superior en Integració Social a les persones que a 1 de setembre de 2017 prestaven serveis amb contacte de treball temporal de la categoria professional d’educador/a d’educació especial en centres públics o havien prestat serveis un període mínim de dos mesos durant el curs escolar 2016-2017 en l’esmentada categoria professional.

2. Modificar la distribució horària de la jornada de treball del personal de la categoria professional d’educador/a d’educació especial en centres públics, amb efectes 1 de setembre de 2021, d’acord amb el següent:
25 hores d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials, que s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.

6 hores per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre.

4 hores per a col·laborar en la preparació dels materials i l’adequació dels espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en la seva participació en les activitats del centre.

2,5 hores de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària dels professionals, que no han de substituir en cap cas el personal docent ni el servei de monitoratge, garantint les funcions previstes en el conveni. El pla de treball del personal educador d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

3. Constituir una comissió de seguiment d’aquest Acord, per a la valoració de la seva aplicació, que es reunirà trimestralment.

4. Donar difusió a les direccions dels centres educatius i a les persones afectades de la modificació de la distribució horària del personal educador d’educació especial en centres públics mitjançant l’actualització del document d’organització i gestió dels centres “Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa”.

L’objectiu principal d’aquesta comissió de seguiment de l’acord serà vigilar i modificar les possibles interpretacions errònies que es puguin fer de l’Acord. És per aquest fet que des de la UGT farem un seguiment continuo de l’aplicació correcta de les diferents franges horàries de la jornada laboral que es recull a l’acord.

PODEU CONSULTAR EL DOCUMENT DE L’ACORD EN AQUEST ENLLAÇ.

ARXIU:

RECUPERADES_LES_25h_D’ATENCIÓ_DIRECTA_A_L_ALUMNAT_DEL_PERSONAL_EEE.pdf

Si teniu dubtes, consultes o suggeriments podeu contactar amb nosaltres amb els següents mòbils:
Anoia, Alt Penedès, Santa Coloma de Gramenet, Garraf: Iolanda 690316249
L’Hospitalet de Llobregat: Àngela 661839410
Baix Llobregat: Ramón 669426851
Catalunya Central, Vallès Occidental: Maite 669427001
Badalona, Sant Adrià del Besos, Vallès Oriental-Maresme: Elena 669427054
Consorci: Diego 608028490
Tarragona i Terres d’Ebre: Dolors 626424848
Girona: Esther 682008329
Lleida: Rosa 608950468WEB: https://ugteducacio.cat/laborals/correu: ugtlaboralseducacio@catalunya.ugt.org

WWW: www.laboralsensenyament.cat    

FACEBOOK  laboralsensenyament.ugt

TWITTER: @fetelaborals 

INSTAGRAM: ugtlaboralseducacio

DELEGATS I DELEGADES DE LA UGT SERVEIS PÚBLICS

PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ SEMPRE PENDENTS DE TU
Posted in ACTUALITAT, Educació Especial | Comentaris tancats a LA UGT CELEBREM LA RECUPERACIÓ DE LES 25h D’ATENCIÓ DIRECTA A L’ALUMNAT DEL PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL.