PUBLICACIÓ AL DOGC DE LA CONVOCATÒRIA L006/2022

📢 UGT INFORMA:

S’ha publicat al DOGC la resolució del procés d’estabilització convocatòria *L006/2022*.

Us facilitim l’enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=980536

ETS ESSENCIAL!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a PUBLICACIÓ AL DOGC DE LA CONVOCATÒRIA L006/2022

INFORMACIÓ CONTRACTES DE REFORÇ

El Estado comprará la sede de UGT de Cataluña en Barcelona
Des de la Secció Sindical de la UGT van detectar a inicis de setembre gràcies als treballadors i treballadores que van contactar amb nosaltres, que el Departament havia contractat a Personal d’Atenció Educativa, 39 TIS, 21 TEEI i 1 EEE amb contractes de la circumstància de la producció (reforços) amb una durada de sis mesos.
La UGT a tots els Comitès Intercentres hem manifestat el desacord amb aquesta tipologia de contracte, ja que s’havien de crear com places estructurals per la demanda i la necessitat d’aquests professionals en els centres.
Arran del posicionament de la UGT al Departament d’Educació i de la pressió a Funció Pública pels companys de l’organització, s’ha aconseguit que el Departament faci per acord de Govern, amb efectes 1 de març de 2024, la creació de 61 nous llocs de treball vacants estructurals per donar cobertura als centres on hi ha reforços.
L’Administració ja ha informat, que els contractes de reforç iniciats al setembre i que finalitzen al mes de març, no seran renovats.
Demanem que aquestes places puguin ser oferides primer al personal fix que prèviament ha sol·licitat una mobilitat funcional, i en segon lloc per ordre de borsa (BORPAS).
Com a UGT demanem que aquestes places siguin ocupades l’endemà de la finalització d’aquests contractes.
S’obre un nou escenari en un moment de cessaments:
• En primer lloc, per les persones que ocupen els contractes de reforç.
• En segon lloc, per les persones que cessaran pel concurs d’oposició L006/2022.
Si l’oferiment de borsa és prèvia a la finalització d’algun contracte vigent actualment i requereix una renúncia anterior a l’acabament d’aquest, es perd el dret a reclamar qualsevol compensació econòmica del cessament per l’oposició L006/2022 o d’indemnització per la finalització del contracte de reforç.
Vetllarem perquè aquest tipus de contractació no es torni a fer ja que creen una falsa expectativa de continuïtat als treballadors i treballadores afectats.
ETS ESSENCIAL!
Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a INFORMACIÓ CONTRACTES DE REFORÇ

ACTE D’ADJUDICACIÓ L006/2022 I MESA TÈCNICA

Benvolguts/des,

Avui dimecres 21 de febrer de 2024, el Comitè Intercentres ens hem reunit amb el Departament d’Educació, per treballar en una Mesa Tècnica les funcions de Tècnic/a Especialista en Educació Infantil.

Vam presentar una proposta de millora horària i de condicions laborals d’aquests professionals, i avui hem tingut el retorn per part del Departament d’Educació, la UGT i la resta de la  part social no hem estat d’acord i ens emplaçaran per una altra reunió més endavant per considerar les nostres propostes.

Us mantindrem informats al respecte.

 

La UGT hem aprofitat aquesta trobada per demanar informació referent a l’acte d’adjudicació de la convocatòria d’oposicions d’estabilització L006/2022.

Des de la UGT us informem que avui dia 21 de febrer tenen previst la publicació de les persones aspirants seleccionades, que han d’anar a l’acte d’adjudicació i de les places afectades.

L’acte d’adjudicació es realitzarà en dos dies a SSCC del Departament d’Educació de Via Augusta 226:

  • El dilluns 26 serà per totes les categories a excepció dels Educadors/es d’Educació Especial.
  • Dimarts dia 27 només seran convocats els Educadors d’Educació Especial.
  • Dimecres dia 27, començarà el període per aportar la documentació requerida per la contractació.

La intenció del Departament d’Educació és que la incorporació de tots els treballadors i treballadores es dugui a terme després de Setmana Santa.

La Secció Sindical de la UGT, estarem pendents de la publicació del Departament d’educació per verificar aquestes dates i mantenir-vos informats.

Recordeu que heu de tenir signatura electrònica per poder signar els contractes (DNI electrònic i idCAT certificat).

ETS ESSENCIAL!

 

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a ACTE D’ADJUDICACIÓ L006/2022 I MESA TÈCNICA

Trasllats i oferta pública del personal laboral de la Generalitat

Ahir dijous 15 de febrer de 2024, la Comissió Negociadora del VI Conveni Únic del personal laboral ha modificat per majoria la inclusió d’una disposició en el conveni que regularà el proper concurs de canvi de destinació (concurs de trasllats i promoció interna) de totes les categories de tots els Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Properament, s’acordaran i es publicaran les bases dels concursos que cada Departament amb els següent barem:

Participació del personal laboral indefinit fix de l’Administració de la Generalitat en dues fases:

FASE 1) Personal fix anterior a les resolucions de l’estabilització (concurs de mèrits) de cada categoria.

FASE 2) Personal fix arran les resolucions de l’estabilització (concurs de mèrits i oposició d’estabilització).

En ambdues fases hi ha la possibilitat de trasllats (dins la mateixa categoria laboral) i promoció interna (a qualsevol categoria i grup professional).

Què puntuarà?

Capacitat professional (70 punts). Es puntuarà els serveis prestats a les categories per les quals s’opta, fins a un màxim de 20 punts. La resta són els 50 punts determinats per una prova professional de la categoria, que no podrà ser eliminatòria i queden exempts de fer la prova aquelles persones que optin a les places de la seva mateixa categoria professional. UGT ha fet incloure que es valorin els serveis prestats en totes les categories laborals, tot i que, volíem també l’experiència en cossos de personal funcionari amb les mateixes funcions, ha estat una posició que la resta de la part social no ha recolzat. Els serveis prestats, fins a un màxim de 20 punts, es contarà:

0,060 punts per mes de serveis prestats en el mateix grup i categoria professional.

0,045 punts per mes de serveis prestats en el mateix grup i diferents categories professionals dins l’àrea de funcions.

0,035 punts per mes de serveis prestats en diferent grup de la mateixa àrea de funcions o en diferent àrea de funcions del mateix grup.

0,025 punts per mes de serveis prestats en diferent grup i diferent àrea de funcions.

Titulacions acadèmiques (5 punts). Es puntuarà fins a un màxim de 5 punts tota la formació acadèmica dels aspirants, inclosa la que és requisit per accedir als llocs de treball.

Formació i perfeccionament (10 punts). Es valoraran tota la formació en cursos dels 10 anys anteriors a la publicació de la convocatòria i que versin directament sobre matèries relacionades amb les tasques pròpies dels llocs de treball, fins a un màxim de 100h per curs o activitat formativa. És valorarà amb un màxim de 2 punts els certificats oficials d’idiomes (MERC) i fins un màxim de 3 punts l’ACTIC (1 punt el bàsic, 2 punts el mitjà i 3 punts l’avançat). Malauradament, no hem aconseguit que es valorin ni les publicacions ni la docència. Els punts per hora d’assistència serà:

0,020 punts per cada hora d’assistència (A, G, L i W)
0,040 punts per cada hora d’assistència i aprofitament (B, F, H i M)

Coneixement de la llengua catalana i aranesa (5 punts). Es valorarà el coneixement de llengua catalana acreditada amb el certificat de nivell més alt:

3,5 punts pel nivell C2

2,5 punts pel nivell C1

1,5 punts pel Coneixement específics de llengua catalana (administratiu, jurídic, correcció de textos,…)

Antiguitat (5 punts). La puntuació màxima de 5 punts es calcularà a 0,05 punts per mes de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Altres mèrits (5 punts). S’assignaran 5 punts en el cas de sol·licitar llocs de treball del mateix departament de la Generalitat on es presten serveis en la data de publicació del concurs de canvi de destinació.

Tots aquests punts es calcularan amb la informació que consta al portal d’ATRI de cada aspirant, per tant, insistim que feu constar el més aviat possible.

L’ordre de participació en promoció trasllats ho determina cada aspirant amb l’ordre de preferències en el moment de les sol·licituds.

Altrament, avui, hem aconseguit un compromís de l’Administració que aquests concursos de canvi de destinació es convoquin el mes aviat possible, fins i tot, amb una previsió del segon trimestre de 2024 i cada Departament haurà de fer la seva convocatòria de concurs.

Finalment, la UGT ha estat treballant perquè la Direcció General de Funció Pública aglutini les ofertes públiques 2021, 2022, 2023 i, si s’escau, 2024, així convocarà nous concursos d’oposicions durant aquest any. Aquesta serà una mesura per permetrà la reducció de la temporalitat del personal laboral de la Generalitat de Catalunya enguany.

Us informarem conforme es vagin publicant els diferents concursos de canvi de destinació o d’oposicions.

ETS ESSENCIAL!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Trasllats i oferta pública del personal laboral de la Generalitat

*📢 UGT INFORMA:*

Us informem que el proper dilluns, dia 12, està prevista la publicació de la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les llistes definitives de participants admesos i exclosos de la convocatòria extraordinària 16/2023 per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral temporal. Com sempre, la informació es pot trobar a la web del Departament i a nivell individual a la web de l’aspirant de l’aplicatiu BorPAS.

 

*ETS ESSENCIAL!*

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a