PREACORD DE BAREMS DEL CONCURS DE MÈRITS

(Grup de treball de la MEPAGC dels processos selectius d’estabilitació 13.05.22)

Aquest matí, i després de diverses reunions amb debats intensos, la UGTCCOO i CATAC, els tres sindicats de la Mesa General,hem aconseguit tancar un Preacord dels barems que regiran els diferents concursos de mèrits que es convocaran properament al’àmbit del personal laboral i del personal d’Administració i Tècnic de la Generalitat. La setmana vinent es signarà l’Acord definitiu al sí de la Mesa General de Negociació.

Cal dir que Funció Pública té la intenció de publicar les convocatòries tan aviat com pugui, i barallen la 2a quinzena de juny com a dates probables.

Finalment, el desenvolupament dels processos serà el següent:

SERVEIS PRESTATS (Màxim 60 punts)

1.- S’estableixen 3 blocs de puntuació diferenciada segons la franja temporal de prestació de serveis, sempre com a interí i en els cossos objecte de la convocatòria:

• Serveis prestats fins l’any 2006 a raó de 0,166 punts per mes.

• Serveis prestats des de l’any 2007 al 2015 a 0,333 punts per mes.

• Serveis prestats des de l’any 2016 en endavant a 0,666 punts per mes.

2.- També, i obligats per diversa jurisprudència del Tribunal Suprem, es comptabilitzaran els serveis prestats com a interí a d’altres administracions, això sí quan aquests s’hagin desenvolupat en els mateixos cossos que els d’objecte de convocatòria.
• Serveis prestats fins l’any 2006 a raó de 0,055 punts per mes.

• Serveis prestats des de l’any 2007 al 2015 a 0,111 punts per mes.

• Serveis prestats des de l’any 2016 en endavant a 0,222 punts per mes.

No cal dir que la incidència en el concurs serà pràcticament nul·la.

ALTRES MÈRITS (Màxim 40 punts)

1.- S’atorgaran 24 punts a aquells que, a la darrera convocatòria finalitzada d’accés al mateix cos, hagin superat el concurs-oposició sense haver obtingut plaça.

2.- Els coneixements de català es valoraran fins a 10 punts de la següent manera:

• 2,5 punts per posseir un nivell superior a l’exigit a la convocatòria.

• 2,5 punts pel llenguatge jurídic.

• 2,5 punts pel llenguatge administratiu.

• 2,5 punts pel certificat de traductor de textos.

3.- Les competències en ACTIC es valoraran fins a 6 punts de la següent manera:

• Certificat avançat: 6 punts.

• Certificat mitjà: 4 punts.

• Certificat bàsic: 2 punts.

Els possibles desempats es dirimiran primer per major puntuació de serveis prestats i, si persisteix l’empat, per temps de serveis prestats sense limitació, comptant tots els dies de prestació de serveis.

Recordeu que aquells que obtinguin una plaça al concurs de mèrits seran adscrits provisionalment en la que actualment ocupen, i serà posteriorment, en el marc dels concursos de trasllats que es convocaran a l’efecte, quan hauran d’escollir un lloc de treball definitiu, des del benentès que els actuals funcionaris de carrera que hi participin tindran preferència a l’hora d’escollir sobre els “nous” funcionaris de carrera.

La UGT ara reclamarà l’inici immediat de les negociacions per pactar l’estructura dels concursos-oposicions que deriven de la Llei que, recordem, també permetran continuar estabilitzant interins ja que, a la fase d’oposició d’aquests, les proves que contemplaran seran NO eliminatòries i només de la part específica del temari.

La UGT també ens centrarem en la negociació del calendari dels concursos de trasllats i de les promocions internes per als actuals funcionaris de carrera, i ja hem reclamat avui que els concursos de trasllats es convoquin al més aviat possible i que les promocions internes també es desenvolupin únicament pel sistema del concurs de mèrits.

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 13 de maig de 2022

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.