Resolució de l’audiència nacional del recurs contenciós administratiu 380/2017

L’Audiència Nacional diu que, els requisits legalment establerts de principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, s’ha de seguir complint en totes les convocatòries de concurs oposició.

Podeu llegir la notícia al Diari de Girona.

Des de la UGT continuem treballant perquè el procés iniciat tingui les condicions més òptimes per tal de facilitar la major estabilitat possible de les persones que fa tant temps ocupen aquests llocs de treball.

UGT demana a l’Administració que agilitzi els processos d’estabilització d’ocupació pública i prorrogui el seu termini de vigència.

La Federació d’Empleades i Empleats de Serveis Públics (FeSP) d’UGT ha valorat positivament la sentència de l’Audiència Nacional que dóna suport l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública que UGT, CCOO i CSIF van signar amb el Govern el 29 de març de 2017 .

UNA ALTRA SENTÈNCIA QUE CONFIRMA I REFORÇA L´ACORD PER LA MILLORA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN EL SECTOR PÚBLIC.

 

FETS

A) Per alguns sindicats i una associació d’interins i laborals (ANIL), el seu missatge principal ha sigut crear l’expectativa al personal interí de la possibilitat d’accedir a la funció pública, sense complir els requisits legalment establerts, principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat (CE), es va plantejar recurs contenciós administratiu, contra l’Acord citat, davant la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional.
B) La recurrent va sol·licitar que es declarés la nul·litat de l’acord de 29 de març de 2017 signat entre el Govern i els sindicats, entre els quals es troba la UGT.
A la demanda s’afirma que es discrimina al personal funcionari interí que ha prestat durant molt de temps serveis per l´Administració, imposant la superació de la fase d’oposició per l’accés com a funcionaris de carrera. També es discrimina al personal laboral indefinit no fix,ja que s´obliga a treure places en l’oferta, fixant el sistema d’accés mitjançant concurs-oposició; igualment, es sol·licita una indemnització pels empleats indefinits, no fixes, que no obtinguin plaça en les respectives convocatòries.

FUNDAMENTS DE LA SENTÈNCIA I FALLO:

Analitzada per la Sala les postures de la demandant i de la demandada, Administració de l’Estat, i els codemandants, sindicats signants, es fa referència a la Sentència del Tribunal Constitucional 111/2014, de 26 de juny, en què s’assenyala que els serveis prestats poden reflectir aptitud o actitud per acomplir una funció o feina pública que suposa, a més, uns mèrits que poden ser reconeguts i valorats pero que: ” No no puede llegar a convertirse en un requisitos que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase los límites tolerables..” 

De la mateixa manera, l´article 61.6 del EBEP assenyala que el sistema selectiu del funcionari de carrera serà el concurs-oposició i només, en virtut d’una llei, de forma excepcional, podrà aplicar-se el sistema de concurs
que consistirà únicament en la valoració de mèrits.

Cap base jurídica te la pretensió  que el funcionari interí de llarga durada estigui exempt d’unes proves per una avaluació objectiva.

Tampoc té fonaments legals que al personal laboral indefinit no fix, se li garanteixi un temps de permanència en el seu lloc mitjançant el mecanisme de no treure la seva plaça en les primeres ofertes públiques.

Quant a la possible indemnització al personal laboral indefinit que no consolida el seu lloc de treball, diu la Sala que són qüestions alienes al present plet.

Per tot això, es desestima la demanda.

 

LA UGT, SEMPRE PENDENTS DE TU.

 

 

 

 

This entry was posted in Funció Pública, NOTÍCIA, OPOSICIONS. Bookmark the permalink.