RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS DEL PERSONAL LABORAL

  1. Avui, 30 de novembre de 2022, es preveu la publicació de la valoració definitiva del concurs de mèrits (convocatòria 400) personal laboral de l’Administració de la Generalitat, excepte de la categoria professional D1-Auxiliar de geriatria que resta pendent de resolució de la convocatòria L001/20 d’oposició ordinària.

Contra aquesta resolució les persones interessades podran posar un recurs de reposició davant la Direcció General de la Funció Pública (DGFP), en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la DGFP, o bé directament en recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

ADJUDICACIÓ DE PLACES

A les persones proposades per a contractació com a personal laboral fix, un cop estiguin efectuades la totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, se les adjudicarà, amb caràcter provisional fins al concurs de canvi de destinació, un lloc de treball base corresponent a la categoria professional laboral respecte de la qual hagin sol·licitat la seva participació i hagin estat proposades, segons les possibles situacions:

  • Persones aspirants que ja tinguin la condició de laborals temporals de la mateixa categoria professional respecte de la qual han estat proposades per a contractació com a personal laboral fix: se les adjudicarà directament el lloc base que ocupen en règim de temporalitat.
  • Resta de casos: la persona titular de la DGFP convocarà un acte públic d’adjudicació de llocs farà públic la relació de llocs base que s’ofereixen, i l’adjudicació, amb caràcter provisional, s’efectuarà segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció corresponent.

CONTRACTACIÓ

Dins del termini màxim d’un mes a comptar des de la publicació de la resolució, la persona titular de la Secretaria General del Departament d’adscripció del lloc de treball adjudicat, o l’òrgan en el qual ho delegui, procedirà a la formalització per escrit del contracte laboral de treball com a personal laboral fix.

CONCURS OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ

Una vegada publicada la resolució del concurs de mèrits i abans del 31 de desembre de 2022, s’ha de publicar la convocatòria d’oposició d’estabilització, com es preveu per la Llei 20/2021.

Funció Pública té la intenció de resoldre l’oposició d’estabilització, amb caràcter provisional fins al concurs de canvi de destinació, abans d’estiu de 2023.

CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ (TRASLLATS i PROMOCIÓ INTERNA)

A data d’avui, es manté el concurs de trasllats com està regulat en el VI Conveni únic de personal laboral. Si Funció Pública vol instar dues fases del concurs, com defineix el Decret 14/2022 pel personal funcionari, caldrà una modificació del conveni. En qualsevol cas, el concurs de canvi de destinació es preveu després de l’oposició d’estabilització.

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.