Resum de la RESOLUCIÓ PRE/1821/2022 DEL 9 DE JUNY CONVOCATÒRIA PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ. PERSONAL LABORAL

Us fem a mans el Resum de la RESOLUCIÓ PRE/1821/2022 DEL 9 DE JUNY CONVOCATÒRIA PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ. PERSONAL LABORAL
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8687/1913598.pdf

TERMINI D’INSCRIPCIÓ

Hi ha 20 dies hàbils per fer la sol·licitud des del 14 de juny a les 9:00h, fins al 13 de juliol de 2022 a les 9:00h
El tràmit estarà operatiu durant les 24h del dia.
L’ordre en què es faci la inscripció no té cap impacte, la participació està garantida en igualtat de condicions per a tots i totes.
No cal que aneu amb presses, ni que sigui immediatament.
Escolliu un moment de calma.
La taxa que s’ha de pagar varia en funció del cos:
Categoria B: taxa general 44,05€
Categoria C: taxa general 32,15€
Categoria D: taxa general 24,15€
El pagament de la taxa s’ha de realitzar en línia o amb targeta bancària.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

MOLT IMPORTANT necessiteu la Identificació digital per poder fer la sol·licitud heu de disposar: IDCAT mòbil, qualsevol certificat digital i Cl@ve.
1.El 14 de juny del 2022 a partir de les 9 hores, s’activarà L’ENLLAÇ des d’on es podrà accedir als formularis per participar en el concurs de mèrits.
2.Escull el cos: categoria professional.
3.Omple el formulari d’inscripció al procés d’estabilització del teu cos. Ítem corresponent a la teva categoria professional conté l’enllaç que envia al formulari corresponent. Per fer la inscripció NO s’ha de portar cap document, només s’ha d’omplir el formulari d’inscripció amb les dades personals, signar-lo amb identificació digital i fer el pagament de les taxes.

COM ACREDITAR ELS MÈRITS

a) Serveis prestats, es comprovaran d’ofici a l’ATRI, els mèrits prestats dins de la Generalitat.
b) Serveis prestats en una altra administració. Aquests s’acreditaran mitjançant l’aportació del certificat annexat a l’últim full de la resolució (Annex 2)
c) Superació de l’últim procés d’oposició sense plaça, es comprova d’ofici.
d) Català, es comprovarà d’ofici a l’ATRI
e) ACTIC, es comprovarà d’ofici a l’ATRI.
Els certificats que NO constin a l’ATRI s’han d’acreditar.

Enllaç:
https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_competencies_i_nivells/

https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_documentacio_de_referencia/

LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (AREA PRIVADA)

https://web.gencat.cat/ca/tramits/la-meva-carpeta/index.html

Una vegada hagi finalitzat el termini 13 de juliol a les 9 del matí, per a la presentació de les sol·licituds es publicarà la llista de persones admeses i excloses.
L’administració farà un càlcul dels mèrits de cada persona aspirant admesa. A l’ÀREA PRIVADA rebràs l’enllaç que et portarà a l’espai on podràs veure el càlcul dels teus mèrits.

CONFIRMACIÓ O REBUIG DELS MÈRITS CALCULATS PER L’ADMINISTRACIÓ

A la teva àrea privada veuràs la puntuació assolida per a cadascun dels mèrits. Tens 10 dies hàbils des de la publicació per a:
• Acceptar els mèrits calculats per l’administració.
• Rebutjar el càlcul dels mèrits i esmenar-los aportant la documentació acreditativa corresponent.
En cas que no facis cap d’ aquestes dues opcions en el termini establert es considerarà acceptat.

PROVA DE CATALÀ I CASTELLÀ

Qui no ho tingui aquestes titulacions haurà de realitzar una prova de coneixements.  Dia, l’hora i lloc on  es realitzarà la prova  serà informat per l’Òrgan Tècnic. L’examen constarà
de dues parts diferenciades,  segons la categoria.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL FIX

L’Òrgan Tècnic publicarà la valoració definitiva de mèrits amb la puntuació final ordenada i la proposta de contractació.

PERÍODE DE PROVA
Els treballadors i treballadores que passen a situació fix, hagin ocupat llocs de treball a la mateixa categoria, sent laborals, se’ls computarà el temps treballat a efectes de complir el període de prova.

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.