REUNIÓ DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS (9.03.23)

LA UGT ACONSEGUIM LES 15 HORES AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE, MILLORES EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ I LA CREACIÓ D’UN GRUP PER NEGOCIAR LES 35 HORES 

INCREMENT RETRIBUTIU PER A L’ANY 2023

La Consellera de la Presidència, en representació del Govern de la Generalitat, ens ha confirmat que a la nòmina d’aquest mes de març veurem reflectit l’increment retributiu del 2,5% acordat per UGT a Madrid el passat 19 d’octubre de 2022, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2023.

Recordem també que, tal i com recull l’Acord, a aquest 2,5% se li sumaria un 1% addicional si s’assolissin uns determinats indicadors de l’IPC i PIB aquest 2023. Aquest increment addicional també tindria caràcter retroactiu a 1 de gener de 2023.

ACORD DEL GRUP DE TREBALL DE NEGOCIACIÓ DE LES MESURES SOCIALS, LABORALS I DE FLEXIBILITAT I/O CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR EN RELACIÓ AMB DIVERSES MESURES SOCIALS, LABORALS I DE FLEXIBILITAT I/O CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR.

A partir de demà mateix dia 10 de març es podran gaudir les 15 hores anuals d’absència justificada per motius de salut sense necessitat de cap justificant d’assistència mèdica, substituint-se aquest únicament per una declaració responsable.

Ampliació de la franja d’edat de fill o filla menor d’edat de 12 a 14 anys per gaudir de la flexibilitat horària de fins 60 minuts a l’inici de la franja de presencia obligada de la jornada i també de la reducció de jornada per interès particular per motiu de cura directa d’un fill o filla, l’autorització de la qual no estarà supeditada a les necessitats del servei ni tampoc l’elecció de la franja horària que esculli el treballador/a.

Dret a 2 hores de permís per lactància diària per a les famílies monoparentals. Es podrà gaudir diàriament o de forma compactada.

Pel que fa al permís per naixement aquest serà ampliat en 10 setmanes més en famílies monoparentals un cop es modifiqui el TREBEP.

Hem acordat la creació d’un grup específic per tractar aquests punts que es reunirà en primera sessió el 22 d’aquest mes de març.

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ, L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL, IDENTITAT DE GÈNERE O EXPRESSIÓ DE GÈNERE

El nou protocol és una proposta d’actualització del protocol vigent des de l’any 2015 amb la incorporació de tota la nova legislació de garantia de drets al respecte de la llibertat sexual i d’erradicació de les violències sexuals i pretén protegir les treballadores i treballadors de qualsevol tipus d’assetjament que puguin patir en el seu lloc de treball.

S’ha recollit de forma clara la voluntat de la UGT quesigui un protocol trans inclusiu.

Hem introduït de forma més reforçada la necessitat de formació, en general, i en especial de caps i responsables d’equips per tal que siguin coneixedors del procediment i de com fer prevenció.

Es milloren les eines de detecció per tal de poder fer tasques de prevenció abans que es pugui produir cap situació d’assetjament o de detecció de situacions no denunciades.

S’agilitzen els processos d’informació, comunicació i denúncia aprofitant les vies informàtiques, que actualment són deficitàries.

La UGT, aprofitant la presència de Consellera d’Igualtat i Feminismes a la reunió, hem posat de nou en evidència la necessitat urgent de crear unitats d’Igualtat a tots els departaments per tal d’implementar les polítiques d’igualtat de forma efectiva i per a l’ús correcte d’aquest nou protocol la creació d’aquests àmbits d’igualtat esdevé vital.

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ, L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC LABORAL I ALTRES DISCRIMINACIONS A LA FEINA.

Per a la UGT, els punts fonamentals a destacar d’aquest nou protocol són:- Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya no pot consentir situacions d’assetjament laboral en la seva organització, i les persones que tinguin aquestes conductes han de ser sancionades de forma clara i contundent. – Que les persones assetjades han de rebre el suport i l’acompanyament de l’Administració i s’ha d’impedir de forma efectiva que cap tràmit que s’hagi de fer els suposi una revictimització.- Que, tal com hem defensat la UGT des de sempre, el protocol ha de dependre del màxim òrgan responsable de personal de la nostra Administració (independentment de qui executi després les actuacions), que ha d’estar centralitzat i fora de l’esfera d’influència dels departaments i que el reglament disciplinari ha de recollir de forma efectiva el que ja recull el TREBEP: “l’assetjament laboral és una falta disciplinaria molt greu.”- Que les actuacions del protocol han de ser conegudes i explicades als delegats i delegades de prevenció, i alhora cal disposar de mecanismes per tal de fer un seguiment més acurat en el cas que des de la Comissió Paritària General es consideri oportú.

És un protocol fruit del consens i la UGT valorem especialment l’apartat destinat a la divulgació i la formació que té com a finalitat primordial preparar a la nostra organització per refusar de soca rel totes aquelles situacions que es recullen en el text com a susceptibles d’assetjament i el fet que sigui una eina fonamental per protegir, defensar i acompanyar les possibles víctimes de situacions d’assetjament laboral; en aquest punt cal recordar que més del 70% de les activacions del protocol d’assetjament ho han fet dones treballadores de la Generalitat de Catalunya.

Oferta Pública 2023.

Properament és farà una reunió monogràfica per tractar en exclusiva de la OP 2023.

Salut,

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.