COMITÈ INTERCENTRES DE PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: OFERTA PÚBLICA DE TEEI

Us informem que el passat dimarts dia 14 de setembre, recollint les vostres queixes, vàrem tenir la reunió que havíem sol·licitat amb la Subdirecció de Serveis per resoldre dubtes sobre el procés selectiu corresponent a la convocatòria L005/2020 de Tècnica d’Educació Infantil.

Valorem positivament la informació que ens varen donar referent als dubtes plantejats i que podeu consultar al web del Departament  A l’apartat “Preguntes més freqüents”. 

Malgrat tot hi ha temes que ens segueixen preocupant, com ara l’organització de la realització dels dos exercicis de la primera prova.

Com a comitè hem manifestat que no entenem perquè no s’ha previst un descans entre exercici i exercici. Considerem que aquesta decisió de l’Òrgan Tècnic  provoca una durada excessiva de la prova que fa que les aspirants hagin d’estar massa hores assegudes dintre d’una mateixa aula. Denunciem que aquesta situació d’enclaustrament pot crear una angoixa innecessària que pot influir negativament en els resultats.

Som coneixedors i valorem la necessitat de l’aplicació de les mesures COVID, però considerem que les facultats disposen d’uns espais exteriors suficients per permetre sortir de l’aula per fer un descans. Creiem que seria la manera d’aconseguir un clima més facilitador a l’hora de fer una prova d’aquestes característiques.

Des del Comitè Intercentres ja vam manifestar al Departament que 5 hores seguides dintre d’un aula, crea malestar i disminueix la capacitat de concentració.

Malauradament no han tingut en compte la nostra petició i es torna a reproduir la situació de les oposicions de  llars d’infants de fa uns anys.

Així mateix us informem que ens hem adreçat a la Directora General per fer-li arribar aquesta queixa que trobem del tot justificada.

 

 

 

Posted in ACTUALITAT, OPOSICIONS | Comentaris tancats a COMITÈ INTERCENTRES DE PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: OFERTA PÚBLICA DE TEEI

Nova distribució horària de les educadores d’educació especial

DENOMINACIÓ DE LA CATEGORIA

Educador d’educació especial en centres públics.

ADSCRIPCIÓ

Els educadors d’educació especial en centres públics s’adscriuran a centres d’educació especial i centres ordinaris amb aules d’integració, sens perjudici que puguin adscriure’s a centres ordinaris en funció de les necessitats dels alumnes.

TITULACIÓ

Es requereix títol de Tècnic/a superior en integració social o equivalent, o diplomat/ada en educació social o equivalent, o mestre/a en educació especial o equivalent.

FUNCIONS

  • Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com, aplicar programes de treball preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: Autonomia personal, l’adquisició d’hàbits d’higiene, habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres ordinaris / centres d’educació especial.
  • Participar en el projecte educatiu del centre.
  • Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i especialistes.
  • Proporcionar als mestres-tutors i als especialistes elements d’informació sobre l’actuació dels alumnes, per tal d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge.

*S’ha de garantir la participació dels educadors d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents del centre i, quan escaigui, amb els serveis externs (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.).

A les escoles de primària i als centres d’educació especial es prioritzen les reunions amb el tutor o tutora, i les reunions de cicle i de nivell. Als instituts, aquests professionals han de participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell corresponent dels alumnes que atenen, així com en les reunions específiques de centre en relació amb l’atenció a la diversitat, si escau (seminari d’orientació educativa, reunions de CAD, etc.).

*Els educadors d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tinguin relació amb les seves funcions.

*Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

JORNADA I HORARI

La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts setmanals, distribuïdes de la manera següent:

*25 h d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials; s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.

*6 h per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre.

*4 h per a col·laborar en la preparació de materials i l’adequació dels espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en la seva participació en les activitats del centre.

*2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

*L’atenció educativa inclou l’atenció als alumnes (individualment o en grup); la coordinació amb el tutor o tutora, l’equip docent i, quan calgui, altres serveis; així com, si és el cas, les reunions amb les famílies.

*Des de la direcció dels Centres es vetllarà perquè:

– La planificació de la seva tasca s’adeqüi a les seves funcions, jornada i horari de treball.

El pla de treball ha de formar part de la programació general anual dels centres.

– Tinguin coneixement i participin dels projectes i les activitats del centre.

– Disposin de temps per a la coordinació amb els docents o, si és el cas, amb serveis externs.

– La seva atenció se centri en els alumnes que els corresponen, d’acord amb el seu perfil professional; aquest personal en cap cas no ha de substituir el servei de monitoratge.

*Correspon al director o directora del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball determinar la distribució horària d’aquests professionals.

(*) Instruccions inici de curs

 

 

Posted in ACTUALITAT, Educació Especial | Comentaris tancats a Nova distribució horària de les educadores d’educació especial

LA UGT CELEBREM LA RECUPERACIÓ DE LES 25h D’ATENCIÓ DIRECTA A L’ALUMNAT DEL PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

Ha estat molt de temps de treball intens i constant en revertir la pèrdua de la franja horària lectiva dels educadors i educadores d’Educació Especial.  Passant de la imposició del departament de les  30 h. lectives des del 12 de setembre del 2012 a les 27,5 h. que vàrem aconseguir el 25 d’abril de 2001, i finalment a data 21 de juliol de 2021, hem aconseguit el retorn a les 25 h lectives.

Així mateix han estat molts i flagrants els arguments que la UGT hem exposat repetidament i enèrgicament davant el Departament durant aquests darrers anys, per tal de fer entendre la injustícia i el perjudici que estava suposant aquest increment d’atenció directa, tant als professionals com a l’atenció que mereixen els alumnes amb necessitats educatives especials.

A més, aquests fets els hem pogut constatar amb proves tan fefaents com l’avaluació de riscos del lloc de treball, que marcava clarament la sobrecàrrega física i emocional d’aquests professionals, situant-la en zona de risc important.

Finalment, i com a fruit de la mobilització que els delegats de les diferents organitzacions sindicals del Comitè Intercentres i el suport que vàreu fer els professionals aquella tarda, han donat els seus fruits.

A aquests efectes, el Departament d’Educació i el Comitè Intercentres, el dia 21 de juliol de 2021,

ACORDEN:

1. Prorrogar durant un any (curs 2021-2022) el termini establert a l’Acord d’1 de març de 2017 en relació amb el requisit del títol de Tècnic Superior en Integració Social a les persones que a 1 de setembre de 2017 prestaven serveis amb contacte de treball temporal de la categoria professional d’educador/a d’educació especial en centres públics o havien prestat serveis un període mínim de dos mesos durant el curs escolar 2016-2017 en l’esmentada categoria professional.

2. Modificar la distribució horària de la jornada de treball del personal de la categoria professional d’educador/a d’educació especial en centres públics, amb efectes 1 de setembre de 2021, d’acord amb el següent:
25 hores d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials, que s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.

6 hores per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre.

4 hores per a col·laborar en la preparació dels materials i l’adequació dels espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en la seva participació en les activitats del centre.

2,5 hores de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària dels professionals, que no han de substituir en cap cas el personal docent ni el servei de monitoratge, garantint les funcions previstes en el conveni. El pla de treball del personal educador d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

3. Constituir una comissió de seguiment d’aquest Acord, per a la valoració de la seva aplicació, que es reunirà trimestralment.

4. Donar difusió a les direccions dels centres educatius i a les persones afectades de la modificació de la distribució horària del personal educador d’educació especial en centres públics mitjançant l’actualització del document d’organització i gestió dels centres “Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa”.

L’objectiu principal d’aquesta comissió de seguiment de l’acord serà vigilar i modificar les possibles interpretacions errònies que es puguin fer de l’Acord. És per aquest fet que des de la UGT farem un seguiment continuo de l’aplicació correcta de les diferents franges horàries de la jornada laboral que es recull a l’acord.

PODEU CONSULTAR EL DOCUMENT DE L’ACORD EN AQUEST ENLLAÇ.

ARXIU:

RECUPERADES_LES_25h_D’ATENCIÓ_DIRECTA_A_L_ALUMNAT_DEL_PERSONAL_EEE.pdf

Si teniu dubtes, consultes o suggeriments podeu contactar amb nosaltres amb els següents mòbils:
Anoia, Alt Penedès, Santa Coloma de Gramenet, Garraf: Iolanda 690316249
L’Hospitalet de Llobregat: Àngela 661839410
Baix Llobregat: Ramón 669426851
Catalunya Central, Vallès Occidental: Maite 669427001
Badalona, Sant Adrià del Besos, Vallès Oriental-Maresme: Elena 669427054
Consorci: Diego 608028490
Tarragona i Terres d’Ebre: Dolors 626424848
Girona: Esther 682008329
Lleida: Rosa 608950468WEB: https://ugteducacio.cat/laborals/

correu: ugtlaboralseducacio@catalunya.ugt.org

WWW: www.laboralsensenyament.cat    

FACEBOOK  laboralsensenyament.ugt

TWITTER: @fetelaborals 

INSTAGRAM: ugtlaboralseducacio

DELEGATS I DELEGADES DE LA UGT SERVEIS PÚBLICS

PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ SEMPRE PENDENTS DE TU
Posted in ACTUALITAT, Educació Especial | Comentaris tancats a LA UGT CELEBREM LA RECUPERACIÓ DE LES 25h D’ATENCIÓ DIRECTA A L’ALUMNAT DEL PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

La invisibilitat d’un col·lectiu de 7000 treballadores del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Ja n’hi ha prou!

Des de la UGT estem farts de recollir queixes dels treballadors i treballadores del departament d’Educació, que són personal laboral d’administració i serveis i personal de suport educatiu i sembla que mai hagin existit.

No es parla d’ells i no es visibilitzen mai ni a cap mitjà de comunicació, ni a reunions als diferents organismes del Departament d’Educació.

Són tècniques d’educació infantil (TEI), Educadores d’educació especial (EEE), Tècnics d’integració social (TIS), Auxiliars d’ (AEE), Administratives, Fisioterapeutes (FIS), Educadores de Llars (EDU) així com tot el personal treballador d’una llar d’infants (cuineres, netejadores, oficials de manteniment).

Gràcies a aquests professionals els centres educatius s’han pogut obrir durant aquests dos cursos afectats per la COVID.

Pel que fa al personal de suport educatiu, parlarem ara de la seva funció dins de l’escola actualment. En una situació excepcional de pandèmia aquests professionals han treballat com el que més amb els seus companys/es per tirar endavant una escola confinada, acompanyant a les famílies dels alumnes que atenen, i aquest curs quan la COVID ha obligat els grups a confinar-se.

“En el confinament no hi ha hagut distincions mestres/educadores, la feina ha caigut per a totes”. Ens diu una companya EEE. Aquests professionals tècnics han participat en les videotrucades per fer el seguiment d’una programació adaptada a temps, adaptant-les a les tipologies d’alumnat que atenen en la normalitat, als alumnes d’educació especial igual que als alumnes que atenen els/les Tècniques d’integració social.

Fent els seguiments amb les famílies i detectant vulnerabilitats. Les TEI i AEE creant activitats i reinventant-se amb molta imaginació pels més petits de l’escola les primeres i per l’alumnat amb diversitat funcional, les segones.

S’han hagut de formar i adaptar a les noves tecnologies utilitzant el seu material informàtic. Tots i totes han fet el seguiment del retorn i avaluació de les feines al costat dels mestres, coordinacions amb agents externs i han entrat a casa de les famílies, cosa que no ha estat fàcil.

Tot això, sense abandonar les coordinacions amb els companys i companyes del centre i la direcció mitjançant cicles, nivells i claustres.

Sense abandonar tampoc la formació. “La nostra feina ha estat d’escàndol, no només un suport o un acompanyament”, paraules recollides d’una companya. No s’ha pogut tenir en compte les necessitats personals ni familiars dels mestres ni d’ aquest personal de suport educatiu perquè el que s’ha respectat ha estat la disponibilitat horària de les famílies a l’hora de connectar-se, incloent-hi fins i tot els caps de setmana.

És per tot això que la UGT reclama el reconeixement públic del personal laboral d’atenció educativa per la feina realitzada en tota aquesta situació que ha portat la COVID-19 a una escola en línia gens fàcil de gestionar, tant pels docents com per aquest personal d’atenció educativa que han treballat, voluntàriament, segons les instruccions rebudes pel mateix Departament d’Educació.

Demanem al Conseller Josep González Cambray i a totes les direccions generals del Departament d’Educació, que agraeixin al personal laboral de suport educatiu en la mateixa mesura que ho ha fet amb els docents, la seva feina i dedicació en aquesta pandèmia, que en cap cas ha estat fàcil.

Tanmateix agrairíem que en cas dirigir-se o adreçar-se a aquest personal, treballadores i treballadors que formem part del Departament que vostè dirigeix, ho faci com a professionals de l’educació. Utilitzant així un terme inclusiu en la comunitat educativa on encabiria docents i personal de suport i atenció educativa.

Quan vostè només s’adreça i agraeix la feina feta durant aquests dos cursos al col·lectiu de docents, ens està excloent a tots nosaltres, professionals que formem part del sistema educatiu.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a La invisibilitat d’un col·lectiu de 7000 treballadores del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

EL 17 DE JUNY ENS MOVILITZEM

📢Companys i companyes!

Des de la UGT hem fet tots els possibles per resoldre la situació complexe i extrema en la  que desenvolupen les seves tasques els educadors/es d’Educació Especial.

Ja vàrem aconseguir una certa millora del còmput d’ hores d’atenció directa a l’ alumnat a l’any 2017.

L’avaluació de riscos psicosocials i ergonòmics realitzada a aquests professionals EEE va demostrar els riscs que venien patint en realitzar aquesta dedicació d’atenció directe continuada a aquest alumnat tan sensible.

Ja hi ha prou de promeses no complertes!!!

Després de demostrar aquest risc, des de la nostra Subdirecció va manifestar el curs passat, el reconeixement d’aquesta demanda i la resolució d’aquesta situació pel mes de setembre del curs 20/21.

Després de tornar a parlar la setmana passada, en la mesa d’EE, de la tornada a les 25h d’atenció directa a l’ alumnat, la Subdirecció General es torna a posar d’esquena.

Els delegats/es de la UGT ja no podem permetre aquesta “enganyifa” per part del Departament, i conjuntament amb la resta de sindicats que configuren el comitè intercentres…

Hem dit PROU i us presentem a continuació aquesta proposta d’accions de pressió.

ARA NECESSITEM LA VOSTRA FORÇA per reivindicar les condicions òptimes que no perjudiqui la nostra salut, tan física com psíquica. US HI ESPEREM!

LA UGT, SEMPRE PENDENTS DE TU

Posted in ACTUALITAT, DENUNCIA, Educació Especial | Comentaris tancats a EL 17 DE JUNY ENS MOVILITZEM