INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS DE MÈRITS I PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

Dilluns dia 5, surt el llistat de places que seran convocades a l’acte públic. Recordem que aquelles persones que han guanyat plaça, però que actualment ja estan en una plaça vacant, del cos o categoria professional que han guanyat el concurs, romandran en la plaça que ocupen de forma provisional fins la resolució del posterior concurs de trasllats.

Accés a la llista de persones

Entre el 7 i el 17 de desembre:

Hi haurà l’acte públic per escollir plaça provisional les persones que no poden romandre a la plaça que ocupaven fins ara, distribuïts per cossos i categories, on s’oferiran les places vacants que han deixat les persones que no han aconseguit superar el concurs de mèrits. L’assistència és obligatòria o es pot delegar la representació a l’acte.

20 de desembre:

Publicació al DOGC de la relació de persones i places.

Presa de Possessió:

La previsió de Funció Pública és sobre el dia 9 de gener es podria començar la presa de possessió, en alguns col·lectius preveu que es poden endarrerir, però una vegada publicat el nomenament al DOGC, es disposa d’un termini d’un mes per prendre possessió de la plaça.

No està previst en les bases que cap persona hagi de presentar cap certificat mèdic.

CONCURS-OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ I PROMOCIÓ INTERNA

En principi la data prevista de publicació de la convocatòria seria el 12 de desembre

La data prevista per fer les proves encara no està concretada, la primera proposta de Funció Pública va ser el mes de febrer, però UGT i la resta de sindicats presents a la MEPAGC estem intentant que aquesta data s’allargui al voltants del mes d’abril.

EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITAT:

La Llei 21/1987 sobre incompatibilitats al seu article 10 estableix amb claredat que l’has de comunicar a l’administració per quin dels llocs optes abans de la presa de possessió de la plaça (funcionaris) o abans de la signatura del contracte fix, i quedaràs automàticament en excedència per incompatibilitats en el moment de la presa de possessió (funcionaris) o signatura de contracte (laborals).

CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

L’administració considera que el nivell de coneixement de llengua catalana de cada grup o categoria és un REQUISIT per ocupar un lloc de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i és per això que les persones que no han aportat el certificat o les convalidacions corresponents, i que han estat cridades a fer la prova de català, i  no s’han presentat o l’han suspès, no compleixen amb un REQUISIT per treballar en la Generalitat.

Els sindicats hem aconseguit un acord mitjançant el qual les persones no presentades o suspeses en la prova de català en AQUEST CONCURS DE MÈRITS (prop de 200 persones) i que prestin serveis a la Generalitat tinguin una moratòria de 9 mesos per tal d’acreditar que disposen del REQUISIT. Durant aquest període l’Administració habilitarà els mitjans per possibilitar aquesta acreditació.

La UGT recomana a tot el personal que no pot acreditar els coneixements de nivell de català que es demana per a cada grup o categoria, que prioritzi l’adquisició d’aquests coneixements i la seva certificació, ja que no estem parlant d’un mèrit, sinó d’un REQUISIT.

CONCURS DE TRASLLATS

El concurs de trasllats està previst que es faci després del concurs d’oposició d’estabilització. Encara no s’ha negociat els paràmetres que es valoraran, en aquest sentit volem recordar que  quan al 2018 vam dir que l’ACTIC havia arribat per quedar-se i que puntuaria sempre, no ens vam equivocar, moltíssima gent que ens va fer cas, ha pogut comprovar que ha estat un element determinant per millorar la seva posició en les ofertes públiques, per poc que puntuï.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS DE MÈRITS I PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS DEL PERSONAL LABORAL

  1. Avui, 30 de novembre de 2022, es preveu la publicació de la valoració definitiva del concurs de mèrits (convocatòria 400) personal laboral de l’Administració de la Generalitat, excepte de la categoria professional D1-Auxiliar de geriatria que resta pendent de resolució de la convocatòria L001/20 d’oposició ordinària.

Contra aquesta resolució les persones interessades podran posar un recurs de reposició davant la Direcció General de la Funció Pública (DGFP), en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la DGFP, o bé directament en recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

ADJUDICACIÓ DE PLACES

A les persones proposades per a contractació com a personal laboral fix, un cop estiguin efectuades la totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, se les adjudicarà, amb caràcter provisional fins al concurs de canvi de destinació, un lloc de treball base corresponent a la categoria professional laboral respecte de la qual hagin sol·licitat la seva participació i hagin estat proposades, segons les possibles situacions:

  • Persones aspirants que ja tinguin la condició de laborals temporals de la mateixa categoria professional respecte de la qual han estat proposades per a contractació com a personal laboral fix: se les adjudicarà directament el lloc base que ocupen en règim de temporalitat.
  • Resta de casos: la persona titular de la DGFP convocarà un acte públic d’adjudicació de llocs farà públic la relació de llocs base que s’ofereixen, i l’adjudicació, amb caràcter provisional, s’efectuarà segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció corresponent.

CONTRACTACIÓ

Dins del termini màxim d’un mes a comptar des de la publicació de la resolució, la persona titular de la Secretaria General del Departament d’adscripció del lloc de treball adjudicat, o l’òrgan en el qual ho delegui, procedirà a la formalització per escrit del contracte laboral de treball com a personal laboral fix.

CONCURS OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ

Una vegada publicada la resolució del concurs de mèrits i abans del 31 de desembre de 2022, s’ha de publicar la convocatòria d’oposició d’estabilització, com es preveu per la Llei 20/2021.

Funció Pública té la intenció de resoldre l’oposició d’estabilització, amb caràcter provisional fins al concurs de canvi de destinació, abans d’estiu de 2023.

CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ (TRASLLATS i PROMOCIÓ INTERNA)

A data d’avui, es manté el concurs de trasllats com està regulat en el VI Conveni únic de personal laboral. Si Funció Pública vol instar dues fases del concurs, com defineix el Decret 14/2022 pel personal funcionari, caldrà una modificació del conveni. En qualsevol cas, el concurs de canvi de destinació es preveu després de l’oposició d’estabilització.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS DEL PERSONAL LABORAL

PREVISIÓ DEL LLISTAT DE MÈRITS

Es preveu la publicació del llistat definitiu de mèrits el dimecres
30 de novembre.

Previsió Resolució del concurs -adjudicació de llocs i nomenament-:
1a quinzena de desembre.

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/

S’ha enderrerit la publicació del llistat de les persones candidates a obtenir la fixesa mitjançant el concurs de mèrits. Aquesta publicació es realitzarà entre la última setmana de novembre i la primera de desembre.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a PREVISIÓ DEL LLISTAT DE MÈRITS

PERSONES ASPIRANTS PER A LA REALITZACIÓ DE L’EXÀMEN DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

L’Òrgan Tècnic de selecció ha publicat els llistat de persones que han de realitzar l’exàmen de llengua catalana i castellana per poder participar al concurs de mèrits del procés d’estabilització.

L’exàmen es realitzarà el proper 11 de novembre a les 8:30h, al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona.

Podeu consultar el llistat de persones aspirants al següent link:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=390479&idens=1

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a PERSONES ASPIRANTS PER A LA REALITZACIÓ DE L’EXÀMEN DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

PUJAR ELS SALARIS ÉS LA SOLUCIÓ!

Avui els nostres companys i companyes de la UGT estan a Madrid demanant uns salaris justos, pels drets dels treballadors i per la negociació del conveni!!
🔴PUJAR ELS SALARIS ÉS LA SOLUCIÓ✊
📢Manifestem-nos ‼️
🗓️3 de novembre
🕛12h
📍Plaza Mayor, Madrid
👉Per recuperar el PODER ADQUISITIU
👉Per la renovació dels CONVENIS COL·LECTIUS
👉Pels teus DRETS laborals
Aquesta crisi NO LA PAGA LA GENT TREBALLADORA‼️
Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a PUJAR ELS SALARIS ÉS LA SOLUCIÓ!