El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE) deixa en mans dels tribunals espanyols la qüestió dels abusos de la temporalitat en les administracions públiques.

Ahir vam conèixer la sentència que tal com es podia esperar ha tornat a posar de manifest la deficient gestió de l’administració respecte de precarietat laboral dels seus empleats.

El Tribunal europeu insisteix, tal com hem denunciat en nombroses ocasions, que la contractació en l’administració és fraudulenta i ho fa de forma consistent en algun paràgraf com:

 1. La clàusula 5 de l’Acord Marc no imposa als Estats membres una obligació general de transformar en contractes per temps indefinit els contractes de treball de durada determinada. No obstant això, l’ordenament jurídic intern de l’Estat membre de què es tracti ha de comptar amb una altra mesura efectiva per evitar i, si escau, sancionar la utilització abusiva de successius contractes de treball de durada determinada.

Tot i reconèixer aquesta actuació fraudulenta, admet la impossibilitat que el personal temporal pugui adquirir la condició de fix sense superar el preceptiu procés selectiu.

No obstant això, de la informació facilitada pel jutjat remitent es desprèn amb claredat que tal transformació està exclosa categòricament en virtut del Dret espanyol, ja que l’accés a la condició de personal estatutari fix només és possible arran de la superació d’un procés selectiu.

En aquest sentit recorda la impossibilitat d’invocar l’aplicació directa de l’Acord Marc, així com la ratificació constitucional dels principis que fonamenten l’accés a les administracions públiques.

Com a contrapartida o sanció a l’actitud de l’administració, exclosa la conversió en indefinits no fixos o l’obligatorietat de dur a terme els processos selectius, la sentència recorre a la indemnització com a mesura “dissuasiva” per reduir o evitar la precarietat.

Finalment la sentència deixa altres consideracions a tenir en compte:

 • L’Acord Marc s’ha d’aplicar en aquell cas en què hi ha successius nomenaments i també en què hi ha un únic nomenament que es perllonga indefinidament en el temps, per no complir-se les exigències legals per a la cobertura de la plaça vacant.
 • No poden ser considerades “raons objectives” per al nomenament de personal temporal determinats preceptes i les causes en ells establerts (art. 9 de l’Estatut Marc, art. 10 de l’EBEP), quan s’estan emprant (així ha quedat acreditat) per a necessitats permanents i estables en matèria de personal.
 • Encara que el personal interí hagi donat la seva conformitat (consentiment) per seguir exercint la seva activitat sota l’abús de l’Administració pública, això no impedeix el recurs a l’Acord Marc per a la defensa dels seus drets.

Donades les condicions de la resolució i el seu efecte respecte la situació de precarietat que pateixen molts dels empleats de les administracions públiques, des de la FeSP-UGT de Catalunya entenem com a prioritàries en la nostra acció sindical, les següents mesures a efectes d’evitar la precarietat laboral a les administracions públiques:

 • Supressió de la taxa de reposició d’efectius.
 • Traslladar la Directiva 1990/70 i l’Acord Marc a l’EBEP.
 • Tipificar de l’abús i frau en els nomenaments / contractacions.
 • Determinar possibles conseqüències i responsabilitats, incloses les individuals
  en l’exercici de les funcions que són pròpies.
 • Vincular les OEPS (i la seva obligatorietat) a les necessitats dels serveis, i menys a les previsions econòmiques.
 • Reduir termini resolució de les OPES.
 • Obligar a la inclusió de totes les places interines per vacant en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no fos possible, en la següent.
 • “Causalitzar, més i millor, els possibles supòsits d’interinitat i contractació temporal, incloent-hi penalitzacions (indemnitzacions econòmiques) en supòsit
  d’abús.

Barcelona, 20 de març de 2020

Posted in DENUNCIA, Funció Pública | Comentaris tancats a El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE) deixa en mans dels tribunals espanyols la qüestió dels abusos de la temporalitat en les administracions públiques.

Consultes sobre el Coronavirus

 

 

 

Posted in ANUNCI, Entrada, NOTÍCIA | Comentaris tancats a Consultes sobre el Coronavirus

COMUNICAT DEL COMITÈ INTERCENTRES REFERENT AL PROCÉS D’OPOSICIÓ.

IMPORTANT!

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS OPOSICIÓ DE TEEI I TIS.

L’Acord de Govern 48/2017, de 18 d’abril del 2017 aprova l’oferta pública de 380 places de TEI, així mateix l’Acord de Govern 156/2018, de 20 desembre de 2018 (Oferta d’Ocupacióública Parcial per a l’Estabilització i Consolidació de l’Ocupació Temporal del personal al servei de l’Administració), crea 376 places de TEI i 73 de la categoria TIS.

Atès que aquestes categories professionals varen ser creades ja fa més de 15 anys sense que els treballadors i treballadores que les ocupen hagin tingut l’oportunitat de consolidar el seu lloc de treball durant aquest temps.

Atès que l’EBEP preveu una periodicitat dels processos d’oferta pública que s’han incomplert.

Atès que des del 2010 els pressupostos del Govern, pel que fa a la convocatòria d’ofertes públiques han estat molt restrictius prohibint fins i tot la seva convocatòria, han possibilitat unes expectatives de continuïtat en els llocs de treball dels professionals d’aquests col·lectius.

Atès que la perspectiva de participació en aquesta convocatòria d’oferta pública és molt elevada i el VI Conveni Únic preveu un sol òrgan de selecció per a tot procés, creiem convenient habilitar mecanismes que facilitin una gestió més àgil.

Per tot el que hem exposat i davant la situació actual, el Comitè hem treballat perquè tot aquest procés d’oposició reculli els principis com l’objectivitat, transparència i rapidesa en la correcció de les proves.

El Comitè Intercentres hem aconseguit assolir bona part dels objectius proposats que quedaran reflectits en la publicació de les bases de la Resolució d’aquesta convocatòria. Així com garantir els drets de les dones embarassades i mares en període d’alletament.

Pel que fa a la fase oposicions tindrà un valor del 35 punts

Una sola prova avaluable composta de dos exercicis sumatoris:

Bateria de preguntes tipus test que aglutinin conceptes del temari General i Específic, Preguntes concretes amb respostes breus sobre aspectes intrínsecs a les tasques que realitzen habitualment aquestes professionals en l’exercici de les seves funcions.

Pel que fa a la fase de concurs de mèrits i capacitats tindrà un valor de 65 punts.

Hem aconseguit posar en valor l’experiència en el desenvolupament de funcions idèntiques a les de la categoria professional del lloc de treball a proveir en el Departament.

Aquestes convocatòries són un pas per assolir el 8% de temporalitat fixat, ja que actualment estem al 99% de temporalitat en aquestes categories. Així i tot és molt insuficient per cobrir totes les necessitats dels centres, per això treballem perquè en la nova gestió pressupostària es tingui en compte un increment substancial de places d’aquestes categories.

CALENDARI TEI

Publicació de la Resolució de les bases del concurs abans del 19 d’abril. En funció dels terminis de la resolució es preveuen per a després de l’agost.

Així mateix el Departament publicarà materials de consulta per a la preparació de les proves i un model orientatiu de supòsit pràctic.

La incorporació als llocs de treball consolidats es preveu a setembre de 2021.

CALENDARI TIS

La previsió de la publicació de la Resolució de les bases del concurs serà durant l’any 2020.

Comitè Intercentres de Personal Laboral del Departament d’Educació

 

Posted in NOTÍCIA, OPOSICIONS | Comentaris tancats a COMUNICAT DEL COMITÈ INTERCENTRES REFERENT AL PROCÉS D’OPOSICIÓ.

Ajuda’ns. És un cas d’interès general.

No permetem que conductes incíviques que sovint acaben en tragèdia quedin sense càstig. Si creieu que és just, ens agradaria que us afegíssiu,

https://www.change.org/p/congreso-de-los-diputados-no-m%C3%A1s-muertes-impunes-en-la-carretera-como-la-de-mi-marido-porunaleyjusta

 

 

Posted in ANUNCI, DENUNCIA, NOTÍCIA | Comentaris tancats a Ajuda’ns. És un cas d’interès general.

Augment del 2% fruit de l’acord triannual 2018-2020

VIIè Conveni Únic – Increment retributiu del 2%

Increment retributiu 2020: el 2% en tots el conceptes retributius

La primera mesura de la comissió negociadora del VII Conveni ha estat un acord  per tal que al personal laboral se li apliqui la pujada salarial del 2%en la nòmina de febrer, tal com s’aplica a la resta del personal funcionari i estatutari, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2020.

Aquesta pujada salarial té caràcter parcial ja que podria ser major amb les dues mesures següents:

 1. Al mes de Juliol podria haver una nova pujada salarial depenent del PIB entre juny de l’any passat i juny del 2020. No sembla però, que les condicions es compleixin segons les últimes dades de l’Estat..
 2. També tenim uns fons addicionals equivalents al 0,3 de la massa salarial, l’aplicació dels quals  es negocia cada any al darrer trimestre de cada any.
 3. Que el dèficit previst per l’Estat es compleixi comportaria un augment del 0’55% addicional, cosa que se sabrà al voltant de finals de març. L’objectiu era no superar el 2% i a novembre s’ha anunciat que estava a l’1’66%, per tant l’objectiu és possible que es compleixi..

La veritat ha estat molt diferent del que han publicat altres sindicats, que ni saben de personal laboral, ni tenim la més mínima confiança en que aprenguin alguna cosa al respecte;  auguraven: “El personal laboral no tindrà increment retributiu”. Doncs aquesta informació ha resultat una “fake news” de primera magnitud.

Constitució de la Comissió Negociadora del VIIè Conveni Únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Ja s’ha constituït la comissió negociadora amb 15 membres de la part de l’administració i 15 membres de la part social. Els 15 delegats sindicals de la part social es reparteixen segons la representativitat de cada organització:

La UGT té 8 dels 15 membres, CCOO té 5 membres i IAC-CATAC té 2 membres. 

El que representa que la UGT té la majoria absoluta de la part social. Però una cosa son els números i altre es com s’utilitzen: hem proposat a CCOO i IAC unificar els esforços i presentar una única plataforma conjunta, que seria la primera vegada que es fa en les set negociacions de conveni des de 1990 que es va negociar el I Conveni.

Des d’aquest sindicat sempre estem oberts a unificar esforços per arribar a assolir més millores socials.

Posted in NOTÍCIA, SALARIS | Comentaris tancats a Augment del 2% fruit de l’acord triannual 2018-2020