ACTE D’ADJUDICACIÓ L006/2022 I MESA TÈCNICA

Benvolguts/des,

Avui dimecres 21 de febrer de 2024, el Comitè Intercentres ens hem reunit amb el Departament d’Educació, per treballar en una Mesa Tècnica les funcions de Tècnic/a Especialista en Educació Infantil.

Vam presentar una proposta de millora horària i de condicions laborals d’aquests professionals, i avui hem tingut el retorn per part del Departament d’Educació, la UGT i la resta de la  part social no hem estat d’acord i ens emplaçaran per una altra reunió més endavant per considerar les nostres propostes.

Us mantindrem informats al respecte.

 

La UGT hem aprofitat aquesta trobada per demanar informació referent a l’acte d’adjudicació de la convocatòria d’oposicions d’estabilització L006/2022.

Des de la UGT us informem que avui dia 21 de febrer tenen previst la publicació de les persones aspirants seleccionades, que han d’anar a l’acte d’adjudicació i de les places afectades.

L’acte d’adjudicació es realitzarà en dos dies a SSCC del Departament d’Educació de Via Augusta 226:

 • El dilluns 26 serà per totes les categories a excepció dels Educadors/es d’Educació Especial.
 • Dimarts dia 27 només seran convocats els Educadors d’Educació Especial.
 • Dimecres dia 27, començarà el període per aportar la documentació requerida per la contractació.

La intenció del Departament d’Educació és que la incorporació de tots els treballadors i treballadores es dugui a terme després de Setmana Santa.

La Secció Sindical de la UGT, estarem pendents de la publicació del Departament d’educació per verificar aquestes dates i mantenir-vos informats.

Recordeu que heu de tenir signatura electrònica per poder signar els contractes (DNI electrònic i idCAT certificat).

ETS ESSENCIAL!

 

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a ACTE D’ADJUDICACIÓ L006/2022 I MESA TÈCNICA

Trasllats i oferta pública del personal laboral de la Generalitat

Ahir dijous 15 de febrer de 2024, la Comissió Negociadora del VI Conveni Únic del personal laboral ha modificat per majoria la inclusió d’una disposició en el conveni que regularà el proper concurs de canvi de destinació (concurs de trasllats i promoció interna) de totes les categories de tots els Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Properament, s’acordaran i es publicaran les bases dels concursos que cada Departament amb els següent barem:

Participació del personal laboral indefinit fix de l’Administració de la Generalitat en dues fases:

FASE 1) Personal fix anterior a les resolucions de l’estabilització (concurs de mèrits) de cada categoria.

FASE 2) Personal fix arran les resolucions de l’estabilització (concurs de mèrits i oposició d’estabilització).

En ambdues fases hi ha la possibilitat de trasllats (dins la mateixa categoria laboral) i promoció interna (a qualsevol categoria i grup professional).

Què puntuarà?

Capacitat professional (70 punts). Es puntuarà els serveis prestats a les categories per les quals s’opta, fins a un màxim de 20 punts. La resta són els 50 punts determinats per una prova professional de la categoria, que no podrà ser eliminatòria i queden exempts de fer la prova aquelles persones que optin a les places de la seva mateixa categoria professional. UGT ha fet incloure que es valorin els serveis prestats en totes les categories laborals, tot i que, volíem també l’experiència en cossos de personal funcionari amb les mateixes funcions, ha estat una posició que la resta de la part social no ha recolzat. Els serveis prestats, fins a un màxim de 20 punts, es contarà:

0,060 punts per mes de serveis prestats en el mateix grup i categoria professional.

0,045 punts per mes de serveis prestats en el mateix grup i diferents categories professionals dins l’àrea de funcions.

0,035 punts per mes de serveis prestats en diferent grup de la mateixa àrea de funcions o en diferent àrea de funcions del mateix grup.

0,025 punts per mes de serveis prestats en diferent grup i diferent àrea de funcions.

Titulacions acadèmiques (5 punts). Es puntuarà fins a un màxim de 5 punts tota la formació acadèmica dels aspirants, inclosa la que és requisit per accedir als llocs de treball.

Formació i perfeccionament (10 punts). Es valoraran tota la formació en cursos dels 10 anys anteriors a la publicació de la convocatòria i que versin directament sobre matèries relacionades amb les tasques pròpies dels llocs de treball, fins a un màxim de 100h per curs o activitat formativa. És valorarà amb un màxim de 2 punts els certificats oficials d’idiomes (MERC) i fins un màxim de 3 punts l’ACTIC (1 punt el bàsic, 2 punts el mitjà i 3 punts l’avançat). Malauradament, no hem aconseguit que es valorin ni les publicacions ni la docència. Els punts per hora d’assistència serà:

0,020 punts per cada hora d’assistència (A, G, L i W)
0,040 punts per cada hora d’assistència i aprofitament (B, F, H i M)

Coneixement de la llengua catalana i aranesa (5 punts). Es valorarà el coneixement de llengua catalana acreditada amb el certificat de nivell més alt:

3,5 punts pel nivell C2

2,5 punts pel nivell C1

1,5 punts pel Coneixement específics de llengua catalana (administratiu, jurídic, correcció de textos,…)

Antiguitat (5 punts). La puntuació màxima de 5 punts es calcularà a 0,05 punts per mes de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Altres mèrits (5 punts). S’assignaran 5 punts en el cas de sol·licitar llocs de treball del mateix departament de la Generalitat on es presten serveis en la data de publicació del concurs de canvi de destinació.

Tots aquests punts es calcularan amb la informació que consta al portal d’ATRI de cada aspirant, per tant, insistim que feu constar el més aviat possible.

L’ordre de participació en promoció trasllats ho determina cada aspirant amb l’ordre de preferències en el moment de les sol·licituds.

Altrament, avui, hem aconseguit un compromís de l’Administració que aquests concursos de canvi de destinació es convoquin el mes aviat possible, fins i tot, amb una previsió del segon trimestre de 2024 i cada Departament haurà de fer la seva convocatòria de concurs.

Finalment, la UGT ha estat treballant perquè la Direcció General de Funció Pública aglutini les ofertes públiques 2021, 2022, 2023 i, si s’escau, 2024, així convocarà nous concursos d’oposicions durant aquest any. Aquesta serà una mesura per permetrà la reducció de la temporalitat del personal laboral de la Generalitat de Catalunya enguany.

Us informarem conforme es vagin publicant els diferents concursos de canvi de destinació o d’oposicions.

ETS ESSENCIAL!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Trasllats i oferta pública del personal laboral de la Generalitat

*📢 UGT INFORMA:*

Us informem que el proper dilluns, dia 12, està prevista la publicació de la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les llistes definitives de participants admesos i exclosos de la convocatòria extraordinària 16/2023 per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral temporal. Com sempre, la informació es pot trobar a la web del Departament i a nivell individual a la web de l’aspirant de l’aplicatiu BorPAS.

 

*ETS ESSENCIAL!*

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a

Aprovats els temaris comuns d’oposició del personal laboral

A la reunió de CIVE del mes de gener, hem acordat el nombre de temes que hi ha en properes oposicions del personal laboral de l’Administració de la Generalitat, reduint el total de temes que s’havien acordat prèviament durant el 2021. Inicialment la proposta de la UGT es va presentar a Funció Pública al novembre de 2023, a la resta de sindicats l’11 de gener i és la que s’ha aprovat avui, segons aquest quadre:

GRUP TOTAL DE TEMES Temes part comuna Temes part específica
A 33 10 23
B 23 7 16
C 17 6 11
D 10 3 7
E 6 2 4

En resum, s’ha ratificat la proposta de la UGT de reduir els temes de la part comuna i el nombre de temari específic. En breu, actualitzarem la publicació dels temaris amb els epígrafs corresponents per categoria i grups professionals. L’Administració ha arribat al compromís de negociar, en el termini màxim de dos mesos, la reducció de la part específica dels existents o d’elaborar els de categories professionals que encara no disposen de temaris.

Altrament, la CIVE ha inclòs una interpretació, de l’article 47.r del VI Conveni Col·lectiu Únic, on s’acorda que el permís per a la realització de tècniques de preparació al part, al sistema sanitari públic, es farà extensiu a ambdós progenitors/ores. Petició que UGT ha insistit des de la darrera reforma laboral en aplicació de l’article 37.3 f de l’Estatut dels Treballadors.

Finalment, encara està pendent al conveni incloure una modificació que reguli el concurs de canvi de destinació després dels processos d’estabilització, que reculli els trasllats i promoció interna de personal laboral, dues fases en aquest pròxim concurs i l’afectació de les futures convocatòries d’oposicions d’ofertes ordinàries 2021, 2022, 2023 i 2024. Amb l’objectiu de reduir la temporalitat: si es convoquessin abans d’estiu seria garantia de mantenir la continuïtat per les persones interines, excepcionalitat que recull la Llei 20/2021, fins que es resolguin les convocatòries.

Salut!

UGT LABORALS

Barcelona 1 de febrer de 2024

Els temaris comuns aprovats són:

Temari grup A

Temari grup B

Temaris grup D

Temari grup C

Temari grup E

ETS ESSENCIAL!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Aprovats els temaris comuns d’oposició del personal laboral

Acordat per al 2024 el nou sistema de productivitat (Bufanda) lligat al compliment d’objectius

En el marc del Grup de Treball de Productivitat, la UGT hem tancat un acord que representa un canvi de model de percepció del complement de productivitat, ja que a partir d’ara aquest estarà lligat a l’assoliment d’objectius determinats.

Tot i que inicialment estava previst que aquest nou model entrés en funcionament l’any 2023, les diferències existents entre la proposta presentada per Funció Pública i les contínues esmenes presentades per UGTprincipalment en matèria econòmica i en assegurar que els objectius a assolir siguin realment factibles, han provocat que el text no s’hagi pogut tancar fins avui mateix.

Cal dir que inicialment l’oferta econòmica que ens van presentar consistia a mantenir la mateixa quantitat que la del 2022 (eliminant la meitat corresponent al 2021), cosa que la UGT no vam acceptar. Finalment hem aconseguit duplicar-la, a més d’introduir un redactat que possibilitarà un augment extra per al 2025.

Per tant aquest nou sistema s’implementarà ja aquest any 2024.

A grans trets, les parts fonamentals de l’acord d’aquest nou complement de productivitat a implementar l’any 2024 són les següents:

 • Les quantitats aproximades màximes a percebre l’any 2024 serien el doble de les corresponents a l’any 2023 més un increment del 2,5%, del qual un 0,5% correspon a la part variable encara per aplicar a les retribucions de 2023 i un 2% corresponent a l’increment fixe per al 2024:
  Grups Professionals / Categories laborals  Quantia 2022   Quantia 2023 Quantia 2024 Nou complement amb objectius (aprox.)
A1 / A 584,3 € 601,83 € 1.235 €
A2 / B 505,3 € 520,46 € 1.065 €
C1 / C 379,4 € 390,78 € 800 €
C2 / D 315,7 € 325,17 € 665 €
E 289,0 € 297,67 € 610 €
 • El nou sistema preveu dues fases d’avaluació: Una primera d’avaluació de les competències professionals i personals i un segona d’assoliment d’objectius.
 • L’avaluació de les competències s’integra amb un sistema 360º que es durà a terme de la següent manera:
  • L’avaluació dels llocs base es farà en 3 parts. Una primera amb autoavaluació del propi treballador amb un pes del 16% de la puntuació màxima assolible que serà de 100, una segona feta per companys amb qui es col·labora habitualment (39%) i una tercera per part del superior jeràrquic (45%).
  • En cas dels comandaments l’avaluació es durà a terme en 4 parts. Una primera amb autoavaluació (16%), una segona feta per persones als seu càrrec (27%), una tercera feta per comandaments de la mateixa àrea (27%), i una quarta pel superior jeràrquic (30%).
  • L’elecció de les persones avaluadores s’efectuarà de manera aleatòria i automatitzada i les avaluacions seran anònimes i confidencials, llevat les que realitza el superior jeràrquic.
 • L’avaluació dels objectius es divideix en uns d’individuals i uns altres de col·lectius:
  • Pel que fa als objectius aquests hauran de ser fàcilment assolibles, hi haurà d’individuals i de col·lectius, i seran elaborats pel superior jeràrquic.
 • Per poder percebre el complement s’haurà de treure un mínim de 65 punts en cas dels comandaments i de 60 la resta de treballadors. Amb 90 punts o més es percebria l’import màxim.
 • Pel que fa a les absències que NO comporten penalització hem aconseguit afegir a les moltes que ja operaven al model de 2023 les baixes comunes inferiors a 90 dies, les proves invasives i les 15 hores amb declaració responsable.

Per l’aplicació d’aquest nou model es fa necessari realitzar una formació global sobre el sistema 360º i una altra formació per a comandaments sobre l’elaboració d’objectius. També es crea una comissió de seguiment de l’acord per adreçar discrepàncies d’interpretació d’aquest.

Altrament, es manté la vigència de l’art. 42 del VI Conveni únic de personal laboral on les parts vàrem acordar que el 50% de la quantia tindrà una distribució lineal.

La UGT considerem que aquest nou model ens situa dins del marc estatal i permetrà la percepció d’unes quantitats econòmiques més elevades, ja que malgrat la puntuació que s’obtingui sigui la més baixa per poder tenir dret a la percepció del complement, sempre es cobraran unes quantitats més elevades que les màximes previstes per a l’any 2023.

ETS ESSENCIAL!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Acordat per al 2024 el nou sistema de productivitat (Bufanda) lligat al compliment d’objectius