Nova distribució horària de les educadores d’educació especial

DENOMINACIÓ DE LA CATEGORIA

Educador d’educació especial en centres públics.

ADSCRIPCIÓ

Els educadors d’educació especial en centres públics s’adscriuran a centres d’educació especial i centres ordinaris amb aules d’integració, sens perjudici que puguin adscriure’s a centres ordinaris en funció de les necessitats dels alumnes.

TITULACIÓ

Es requereix títol de Tècnic/a superior en integració social o equivalent, o diplomat/ada en educació social o equivalent, o mestre/a en educació especial o equivalent.

FUNCIONS

  • Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com, aplicar programes de treball preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: Autonomia personal, l’adquisició d’hàbits d’higiene, habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres ordinaris / centres d’educació especial.
  • Participar en el projecte educatiu del centre.
  • Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i especialistes.
  • Proporcionar als mestres-tutors i als especialistes elements d’informació sobre l’actuació dels alumnes, per tal d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge.

*S’ha de garantir la participació dels educadors d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents del centre i, quan escaigui, amb els serveis externs (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.).

A les escoles de primària i als centres d’educació especial es prioritzen les reunions amb el tutor o tutora, i les reunions de cicle i de nivell. Als instituts, aquests professionals han de participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell corresponent dels alumnes que atenen, així com en les reunions específiques de centre en relació amb l’atenció a la diversitat, si escau (seminari d’orientació educativa, reunions de CAD, etc.).

*Els educadors d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tinguin relació amb les seves funcions.

*Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

JORNADA I HORARI

La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts setmanals, distribuïdes de la manera següent:

*25 h d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials; s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.

*6 h per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre.

*4 h per a col·laborar en la preparació de materials i l’adequació dels espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en la seva participació en les activitats del centre.

*2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

*L’atenció educativa inclou l’atenció als alumnes (individualment o en grup); la coordinació amb el tutor o tutora, l’equip docent i, quan calgui, altres serveis; així com, si és el cas, les reunions amb les famílies.

*Des de la direcció dels Centres es vetllarà perquè:

– La planificació de la seva tasca s’adeqüi a les seves funcions, jornada i horari de treball.

El pla de treball ha de formar part de la programació general anual dels centres.

– Tinguin coneixement i participin dels projectes i les activitats del centre.

– Disposin de temps per a la coordinació amb els docents o, si és el cas, amb serveis externs.

– La seva atenció se centri en els alumnes que els corresponen, d’acord amb el seu perfil professional; aquest personal en cap cas no ha de substituir el servei de monitoratge.

*Correspon al director o directora del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball determinar la distribució horària d’aquests professionals.

(*) Instruccions inici de curs

 

 

This entry was posted in ACTUALITAT, Educació Especial. Bookmark the permalink.