Situacions derivades del confinament. Fills menors a càrrec.

El dia 30 de setembre de 2020 la Funció Pública ha emès una nota informativa per aclarir les situacions del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb menors a càrrec afectats per aïllament o quarantena domiciliària, a conseqüència de la COVID-19.

En concret la nota distingeix entre dos supòsits:

1-Les treballadores i treballadors públics que tenen a càrrec seu menors que han estat confirmats de COVID-19.

2-Les treballadores i treballadors públics que tenen a càrrec seu menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no estar contagiats de COVID-19.

1-Pel que fa al primer supòsit, tot el període d’aïllament es considerarà com a situació assimilada a accident de treball, i la data d’inici de la incapacitat temporal serà la data en la qual s’acordi l’aïllament sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Hem de puntualitzar el fet que el text consideri aquesta situació com “assimilada a accident de treball” però només a efectes de prestació econòmica per part de la Seguretat Social.

2-En el segon supòsit, els treballadors i treballadores poden realitzar teletreball les 5 jornades diàries setmanals amb aplicació de qualsevol flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials, durant tot el temps de quarantena des del tancament de grups, classe, centre educatiu o llar d’infants. Es podrà acreditar la situació mitjançant:

-Comunicat del centre educatiu/llar d’infants.

-Declaració responsable de la persona interessada.

Si per les funcions del lloc de treball no es pot prestar serveis en règim de teletreball, s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstes a les instruccions 5 i 6/2020.

No obstant, si ni així es pot garantir l’adequada atenció de l’infant a càrrec, s’autoritzarà a les famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada completa en el sector públic o privat, el permís per conciliació previst al punt 8.2 de la Instrucció 5/2020, prèvia declaració responsable indicant que no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles i adjuntant el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en què presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis.

Salut i cuideu-vos!

La UGT sempre pendents de tu!!!

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.