Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Novetats en la Jubilació per l’antic personal de la Universitat Laboral.

Novetats en la Jubilació per l’antic personal de la Universitat Laboral.

Gràcies a les gestions de la UGT al Congrés dels Diputats, s’han aconseguit importants novetats referents a la Jubilació d’aquest personal.

En el BOE publicat el 28 de juny, el Govern va atendre les reclamacions de la UGT i va incorporar tot aquest personal al règim de jubilació dels funcionaris de carrera amb les mateixes condicions.

El text diu el següent:

“Els funcionaris dels cossos docents procedents dels centres d’Ensenyament Integrats ( antigues Universitats Laborals) i de centres de Formació Professional, que van ingressar a dits Cossos després de l’entrada en vigor de la Llei 30/1984 de  2 d’agost de mesures per la reforma de la Funció Pública i abans de l’entrada en vigor del Reial Decrt Legislatiu 670/1987 de 30 d ‘abril pel que s’aprovà el text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat i que estan acollits a regimen de la SS o de pensió diferents del de Classes Passives, podran optar al moment de la sol·licitud de la jubilació voluntària, per incorporar-se al “Régimen de Clases Pasivas” de l’Estat, en idèntiques condicions als funcionaris de carrera dels cossos docents acollits a aquest regimen sempre i quan acdreditin els mateixos requisits d’aquests últims en els termes previstos de la disposció transitòria segona, apartat 5 de la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació.”

Top