Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Inclòs als pressupostos de la Generalitat el complement de tutoria per a les escoles concertades.

Inclòs als pressupostos de la Generalitat el complement de tutoria per a les escoles concertades.

Amb la publicació de la Llei de pressupostos del dia 29 d’abril per l’any 2020, ens ha arribat una bona notícia pels treballadors de les escoles concertades.

S’ha aprovat per fi el complement de tutoria que, des d’un acord de govern del mes d’agost de 2017, es preveia que s’implementaria amb l’aprovació d’uns nous pressupostos. Aquests han tardat gairebé 3 anys a ser aprovats.

El mes de gener, en plena discussió dels pressupostos i donat que en cap subcomissió s’estava parlant de la incorporació del dit complement, la UGT de Catalunya es va posar en contacte amb els partits polítics que van votar en el seu moment a favor d’aquesta mesura per recordar que era un compromís adquirit a partir de l’aprovació del ja comentat Acord. Per aquest motiu vam fer-vos arribar el Butlletí que adjuntem al final d’aquest escrit on exigíem la seva incorporació i on podreu consultar també l’Acord de 29 d’agost.

A  l’annex 1 dels pressupostos, quan parla de les retribucions per a l’escola concertada podreu llegir:

“Complement de tutoria
Tutors d’ESO: 81,17 euros.
Resta de personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord GOV/122/2017, del 29 d’agost: 57,70 euros.

La redacció a l’Acord de Govern/122/2017 de 29 d’agost és la següent:

Criteris d’aplicació i import:

3.1 Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació especial

A tots els mestres, tutors i especialistes, que imparteixin educació infantil de segon cicle i educació primària i a als mestres tutors d’educació especial que s’hagin concertat se’ls assigna aquest nou concepte retributiu l’import del qual és proporcional a la dedicació del mestre.

Aquest complement no es pot acumular amb qualsevol tipus de càrrec.

3.2 Educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius

El nombre de complements de tutoria que s’assigna a cada centre coincideix amb el nombre d’unitats concertades de cadascun dels nivells educatius. Els titulars o representants dels centres privats concertats informaran, a través de l’aplicació que gestiona el pagament delegat, la persona a qui correspon percebre cadascun dels complements de tutoria. Aquestes persones han de tenir dedicació a pagament delegat en el nivell educatiu del qual són tutors.

Aquest complement de càrrec es retribueix amb un import fix per a cada nivell educatiu sense ser proporcional a la dedicació del professor. El complement no es pot acumular amb altres càrrecs.”

Des del sindicat d’Ensenyament de la UGT vam estar molt pendents en tot moment de vetllar pels interessos de tots els treballadors i treballadores de la Concertada i que els partits polítics no s’excusessin en temps complicats per no fer front als seus compromisos.

Aquí teniu els pressupostos.

Aquest és el Butlletí que us fèiem arribar el mes de gener, en plena discussió dels pressupostos.

Butlletí nº58. Incorporació de la tutoria de Concertada als pressupostos.

A reveure i gràcies per la vostra feina. 

Top